Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Усторйство - раздел I


Централни органи

Чл. 6. (1) Органи на БФС на национално равнище са:

1. конгрес;

2. управителен съвет;

3. контролна комисия;

4. комисията по етика;

5. комисията по качество.

(2) За подпомагане дейността на органите по ал. 1 на национално равнище могат да се създават експертни комисии по ред, определен в устава на организацията.

Чл. 7. (1) Конгресът на БФС се състои от представители на регионалните му колегии.

(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 10 членове. Условията и редът за избора им се определят в устава на организацията.

(3) Конгресът на БФС се свиква на редовни заседания веднъж на три години и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БФС.

Чл. 8. Конгресът на БФС:

1. приема, изменя и допълва устава на организацията;

2. приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и за обнародване в "Държавен вестник";

3. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по етика; председателя и членовете на комисията по качество по ред, определен в устава;

4. приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия, на комисията по етика и на комисията по качество;

5. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;

7. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на организацията.

Чл. 9. (1) Конгресът на БФС се смята за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните представители.

(2) Конгресът на БФС приема, изменя и допълва устава и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта с квалифицирано мнозинство от две трети от делегатите, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

(3) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.

Чл. 10. Управителният съвет на БФС се състои от председател, заместник-председатели, главен секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете се определя с устава на организацията.

Чл. 11. (1)Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца.

(2) Най-малко веднъж на 6 месеца се провежда разширено заседание на управителния съвет, на което участват с право на съвещателен глас председателите на регионалните фармацевтични колегии, председателите на контролната комисия, на комисията по етика, на комисията по качество, председателите на експертните комисии и членовете на Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването, които са представители на БФС.

Чл. 12. Управителният съвет на БФС:

1. свиква конгрес;

2. осигурява изпълнението на решенията на конгреса;

3. управлява имуществото на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) създава и води националния регистър на членовете си по чл. 5, ал. 1, т. 4 и обнародва в "Държавен вестник" списък с имената на лицата, регистрирани да упражняват професията, като списъкът се актуализира всяка година;

5. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

6. ръководи дейността на БФС по изпълнението на неговите функции;

7. избира и освобождава представителите на съсловната организация във Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването;

8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.

Чл. 13. (1) Председателят на управителния съвет на БФС организира и ръководи работата му и го представлява.

(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

(3) Главният секретар на управителния съвет:

1. организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет;

2. организира заседанията на управителния съвет;

3. организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет.

Чл. 14. (1) Контролната комисия на БФС се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.

(2) Комисията по ал. 1:

1. контролира законосъобразността и съответствието с устава на взетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение;

2. разглежда докладите по чл. 27, ал. 2, т. 3 и се произнася по тях;

3. представя пред конгреса на БФС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет.

(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. За заседанията ѝ се канят заинтересованите страни.

(4) Председателят и членовете на комисията по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на управителния съвет.

Чл. 15. (1) Комисията по етика на БФС се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.

(2) Комисията по ал. 1 се произнася по въпросите, свързани с прилагането на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, възникнали при упражняването на професията "магистър-фармацевт".

(3) Комисията по ал. 1 изготвя проект за Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта.

(4) Комисията по ал. 1 се произнася и по искане на съответните регионални комисии по етика и качество.

(5) Комисията по ал. 1 оказва методична помощ на регионалните комисии по етика и качество.

(6) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. За заседанията ѝ се канят заинтересуваните страни.

Чл. 16. (1) Комисията по качество се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.

(2) Комисията по ал. 1:

1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изготвя правилата за добра фармацевтична практика по чл. 5, ал. 1, т. 3;

2. работи за утвърждаване на висок професионализъм при упражняване на професията "магистър-фармацевт";

3. разработва и утвърждава програмите за продължаващото обучение на магистър-фармацевтите;

4. организира провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти;

5. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията.

(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са открити.

Чл. 17. (1) Експертните комисии се състоят от председател и членове. Броят на членовете им, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БФС.

(2) Комисиите по ал. 1 дават:

1. експертни становища при поискване от страна на органите по чл. 6, ал. 1, т. 2 - 5;

2. експертни становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;

3. предложения за изменение и допълнение на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.

Чл. 18. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органа по чл. 6, ал. 1, т. 2, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 20 работни дни за календарна година, а лицата, избрани в органите по чл. 6, ал. 1, т. 3 - 5 - в размер до 10 работни дни.

(2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.

(3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползването на отпуска.

(4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следваща календарна година.

(5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя.


Сподели

Публикувана на 2018-12-13 10:32:10 | Прочетена: 95 пъти