Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Усторйство - раздел II


Регионални фармацевтични колегии

Чл. 19. (1) Регионалните фармацевтични колегии на БФС са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно приложението.

(2) Регионалната фармацевтична колегия се състои от вписаните в регистъра ѝ магистър-фармацевти.

Чл. 20. Органи на регионалната фармацевтична колегия са:

1. общото събрание;

2. управителният съвет;

3. контролната комисия;

4. комисията по етика и качество.

Чл. 21. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се състои от всички членове на регионалната фармацевтична колегия.

(2) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на регионалната фармацевтична колегия.

Чл. 22. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия:

1. приема, изменя и допълва устава, правилниците и правилата за работа на органите на колегията;

2. приема бюджета на колегията и щата на секретариата;

3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по етика и качество на колегията и определя мандата им;

4. избира делегати за конгреса на БФС;

5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 и взема решения по тях;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на колегията;

7. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на колегията, съгласно действащото законодателство и устава на БФС.

(2) Уставът, правилниците и правилата по ал. 1, т. 1 се приемат в съответствие с устава на БФС.

Чл. 23. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от нейните членове. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на колегията, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината членове на колегията.

Чл. 24. (1) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на колегията.

(2) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания при необходимост.

Чл. 25. Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия:

1. ръководи работата на колегията в съответствие с решенията на общото събрание и устава;

2. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) организира и води регистъра на колегията по чл. 5, ал. 1, т. 4;

3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

4. изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БФС, като го поддържа в актуално състояние;

5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;

6. свиква общото събрание на колегията;

7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;

8. вписва в регистъра на колегията наложените на членовете ѝ наказания по този закон;

9. осъществява други функции, възложени му от общото събрание.

Чл. 26. (1) Председателят на управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия организира и ръководи работата му и я представлява.

(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

(3) Секретарят:

1. организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет;

2. организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет.

Чл. 27. (1) Контролната комисия на регионалната фармацевтична колегия се състои от председател и членове. Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисията се определят в устава на колегията.

(2) Комисията по ал. 1:

1. контролира законосъобразността и съответствието с устава по чл. 22, ал. 1, т. 1 на взетите от управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия решения и тяхното изпълнение;

2. представя пред общото събрание на регионалната фармацевтична колегия отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет;

3. при констатирани нарушения на закона, устава или решенията на общото събрание на регионалната фармацевтична колегия в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в управителния съвет на БФС, или свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия.

(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят и членовете ѝ могат да присъстват на заседанията на управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия.

Чл. 28. (1) Комисията по етика и качество на регионалната фармацевтична колегия се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на колегията.

(2) Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на колегията, от Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и от правилата за добра фармацевтична практика.

(3) Комисията по ал. 1:

1. следи за спазване на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, свързани с упражняването на професията;

2. разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;

3. осъществява други функции, възложени ѝ от общото събрание на регионалната колегия.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Членовете на комисията по ал. 1 съставят актовете за установяване на нарушенията по чл. 37, ал. 1 и дават препоръки за отстраняването им.

(5) Заседанията на комисията по етика и качество са открити.

Чл. 29. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органите по чл. 20, т. 2 и 3, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 10 работни дни за календарна година, а лицата, избрани в органа по чл. 20, т. 4 - в размер до 20 работни дни.

(2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.

(3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползване на отпуска.

(4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следващата календарна година.

(5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя.

Чл. 30. (1) За членове на управителния съвет, на контролната комисия, на комисията по етика и на комисията по качество на БФС и в органите на регионалните фармацевтични колегии не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Едно лице не може да бъде избирано за член на повече от един от следните органи:

1. управителен съвет;

2. контролна комисия;

3. комисия по етика;

4. комисия по качество;

5. комисия по етика и качество.

(3) Членовете на органите на БФС не могат да участват при вземане на решение, което се отнася до:

1. самите тях;

2. техните съпруг или съпруга;

3. роднините им по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен;

4. лицата, спрямо които те са настойници, осиновени или осиновители.

(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и в случаите, когато член на органите по ал. 1 има личен финансов интерес от вземаното решение.


Сподели

Публикувана на 2018-12-13 10:30:31 | Прочетена: 103 пъти