Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Предстои отваряне на процедура за Кандидатстване по ОП Развитие на селските райони 2014-2020


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще отвори подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

В тази подмярка ще се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.)

Бенефициенти могат да бъдат микропредприятия (аптеките са микропредприятия), регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Детайлна информация за:

  • Допустими разходи
  • Условия за допустимост на проектите и кандидатите
  • Помощ при кандидатстване

можете да откриете на следните линкове:

Крайният  срок за подаване на проектните предложения ще бъде допълнително уточнен, следете горепосочените сейтове.

Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони е Дирекция „Развитие на селските райони” при Министерството на земеделието и храните.


Сподели

Публикувана на 2018-05-30 10:55:00 | Прочетена: 973 пъти