Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Прессъобщение на Фармацевтичната група на ЕС


26 септември 2017 г.

Европейските фармацевти публикуват Доклад за най-добрите практики в областта на проследяването на лекарствената безопасност и минимизирането на риска

На 26 септември Комитетът за оценка на риска при проследяването на лекарствената безопасност на Европейската агенция по лекарствата проведе своята първа обществена дискусия. Целта на тези публични дискусии е да се даде глас на гражданите на Европейския съюз при оценките на безопасността на лекарствените продукти. Въвеждането на инструмента е пряк резултат от измененията на регламентите на ЕС в областта на фармакологичната бдителност, като тази година се отбелязва петата годишнина от създаването на законодателството.

На същата дата Фармацевтичната група на ЕС (ФГЕС) публикува и Доклад за най-добрите практики в областта на проследяването на лекарствената безопасност и минимизирането на риска, за да се подчертае ролята на фармацевтите за гарантирането на безопасна, рационална и ефективна употреба на лекарствата в цяла Европа.

Фармацевтите са експерти по лекарствата, те са най-достъпната група медицински специалисти в Европа и често са последният професионалист, с който пациентът се среща, преди да предприеме лечение. Като такива, на фармацевтите се вменява много важна функция във връзка с фармакологичната бдителност, лекарствена употреба и безопасността на пациентите.

Докладът съдържа обзор на дейностите и услугите, предоставяни от фармацевтите за осигуряване на най-високо ниво безопасност на пациентите, както и няколко ключови препоръки:

  1. Фармацевтичните услуги, ориентирани към пациентите, в полза на ефективна и рационална употреба на лекарства, благоприятстват минимизирането на риска (напр. прегледите на приеманите от пациентите лекарствени продукти и услугите, свързани с нови лекарствени продукти) и следва да се разгръщат и да се подкрепят от политиците и здравни фондове за допълване на услугите, предоставяни от фармацевтите, свързани с фармакологичната бдителност и безопасността на лекарствените продукти;
  2. Когато е целесъобразно, фармацевтите следва да имат достъп до споделени електронни здравни регистри и записи за гарантиране на последователност на здравните грижи и за намаляване на рисковете от нежелани лекарствени реакции, лекарствени грешки, взаимодействия и други неблагоприятни събития;
  3. Показанията за употреба следва да се комуникират с фармацевтите (напр. да се посочват в рецептата), за да се гарантира предоставяне на най-ефективна и подходяща терапия, както и за надлежно и своевременно съобщаване на нежелани реакции при употребата на лекарствени продукти, вкл. извън посочените в разрешението за употреба (off-label);
  4. Горещо се насърчава по-нататъшно интердисциплинарно сътрудничество между фармацевти и други медицински професионалисти, за максимални ползи по отношение на безопасността на пациентите (напр. по-ефективно решаване на проблеми и предотвратяване на нежелани събития съгласно принципите на партньорство, последователност в здравната грижа, намаляване на разходите и на административната тежест);
  5. Продължаването на съвместната работа между фармацевтичните асоциации и националните органи по лекарствата и ФГЕС и Европейската агенция по лекарствата се приветства, за по-нататъшно укрепване на ролята на фармацевтите и приноса, който същите могат да имат за безопасността на пациентите и лекарствата;
  6. Съответните органи и институции включват добри практики в областта на фармакологичната бдителност, мерките за минимизиране на риска и дейностите за безопасност в Добрите фармацевтични практики, стандартните оперативни процедури, вътрешноинституционалните протоколи, продължаващото образование, продължаващото професионално развитие и образованието и обучението по фармация. Интегриране от такъв тип следва да се насърчава и подкрепя.

Източник:

http://www.pgeu.eu/en/press/245:pgeu-pr-on-best-practice-paper-pharmacovigilance-and-risk-minimisation.html

http://www.pgeu.eu/en/library/574:pgeu-best-practice-paper-on-pharmacovigilance-and-risk-minimisation.html

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2017-09-26 11:25:27 | Прочетена: 902 пъти
МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

| АрхивВиж повече