Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


80 години от рождението на доц. маг.-фарм. Петър Зиколов, дф.


На 30.11.2017 г. се навършиха 80 години от рождението на доцент маг.-фарм. Петър Славов Зиколов, дф.

Да си спомним за доказания специалист и безспорен авторитет, оставил трайна следа, както в обучението по фармация, така и при контрола на качеството на лекарствата.

Петър Зиколов завършва Фармацевтичен факултет в София през 1964 г. с отличен успех. Започва работа в Химико-фармацевтичния завод (ХФЗ) Троян, а една година по-късно е избран за редовен асистент в катедрата по неорганична и аналитична химия към Фармацевтичния факултет. Петнадесетте години преподавателска дейност на Петър Зиколов оставят в неговите студенти спомен за вдъхновяващия преподавател и приятелски настроен човек, посветен на науката.

През 1977 г. гл. ас. Зиколов защитава докторска дисертация в областта на аналитичната химия, а от 1982 г. е избран за доцент. Научните му трудове обхващат над 40 публикации и рационализации. Съавтор е на редица ръководства за обучение на студенти.

През 1979 г. постъпва на работа в Държавния институт за контрол на лекарствените средства (ДИКЛС) и до края на живота си се посвещава да работи за издигане нивото на лекарствената регулация в България. Първоначално е ръководител на фармакоаналитичната секция, а през 1984г. е избран за директор. Той e първият фармацевт, директор на българския лекарствен регулаторен орган. Оглавява ДИКЛС в продължение на пет години и създава стил и школа в контрола и управлението на фармацевтичното качество, благодарение на което и днес България заема достойно място в тази област на лекарствената регулация.

През всичките години в контролния институт, независимо от заемания пост, той е неизменен ръководител на фармакоаналитичната секция. С негова подкрепа и консултации се повишава квалификацията и нивото на научна дейност в секцията и института. Ръководител и научен консултант е на докторанти и дипломанти. Заседанията на ръководения от него Експертен съвет се превръщат във форум за обмяна на опит и научни дискусии.

Като Председател на химикофармацевтичния съвет към контролния институт, участник в работата на Компендиум медикаменторум, член на Съвета по стандартизация към МЗ и член на Специализирания научен съвет по фармация към Висшата атестационна комисия (ВАК) има огромен принос в изграждането на лекарствената регулация в България.

През 1991 г. доц. Петър Зиколов е назначен за председател на Фармакопейния комитет и му е възложено да представи проект за Българска фармакопея. Доц. Зиколов е инициатор и автор на Първия свитък на Българската фармакопея на база превод и адаптиране на текстове от Европейска фармакопея. Следващите два свитъка се издават под неговото вещо ръководство с участито и на специалисти от различни фармацевтични звена.

Доц. Зиколов има огромна заслуга за въвеждането на Добрата практика в производството на лекарствените продукти. Самостоятелно превежда и адаптира ръководство по Добра производствена практика и с присъщата си настойчивост и взискателност отстоява нейното прилагане във фармацевтичните фирми.

Доц. П. Зиколов се доказва като професионалист, който не само следи за прилагането на лекарствените регулации, но и напътства развитието фармацевтичната индустрия в България. Заслугите му са оценени от фармацевтичната общност и той получава посмъртно званието „Почетен член“ на Съюза на фармацевтите в България. Награден е с юбилеен плакет „100 години лекарствена регулация в България“

Името на доцент д-р Петър Зиколов, е символ на компетентност, взискателност, всеотдайност, принципност и човечност.

Поклон от признателните поколения!


Сподели

Публикувана на 2017-12-04 10:21:28 | Прочетена: 623 пъти