Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Глава четвърта. Обхват


Чл. 10. Добрата фармацевтична практика представлява система от правила за професионално отношение на магистър-фармацевтите към пациента, самооценка и самоконтрол на фармацевтите, която осигурява качествени фармацевтични услуги за пациентите.

Чл. 11. (1) Добрата фармацевтична практика осигурява минимума от условия за усъвършенстване на качеството на фармацевтичните грижи в аптеката.

(2) Добрата фармацевтична практика може да се разглежда и като:

  1. сбор от правила за отношение на магистър-фармацевтите към пациента и медицинската общност;
  2. изисквания към непрекъснато повишаващата се квалификация на магистър-фармацевтите в съответствие с актуалното ниво на фармацевтичната наука и практика;
  3. система от етични правила, които имат за цел изграждането на магистър-фармацевта като професионалист в аптеката, който е най – близо до пациента и има непосредствено значение за здравето на нацията;
  4. система от правила, насочени към осигуряването на качествени, безопасни и ефикасни лекарствени продукти за пациентите и на адекватни фармацевтични грижи за обществото.

Чл. 12. (1) Правилата за Добра фармацевтична практика съдържат и изисквания за усъвършенстване на системата по качество, която съществува в аптеката.

(2) (в сила от 24.11.2016 г.)Изискванията към дейностите на аптеките, разкривани от лечебни заведения за задоволяване на собствени нужди, се определят в Приложението.


Сподели

Публикувана на 2016-11-24 16:05:10 | Прочетена: 1266 пъти