Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Варианти на механизми на ЕС за подобряване достъпа до лекарствени продукти


На 31 януари т. г. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент гласува проектодоклад по темата. Редица актове на парламента и на Съвета обръщат внимание върху специфичния характер на фармацевтичния пазар и необходимостта от надлежен дебат и мерки.

Фармацевтичната индустрия е сред най-конкурентните сектори в Европа (с норма на възвръщаемост на инвестициите от 20%, 800 000 работни места и годишно производство на стойност близо 200 млрд. евро). Предложените изменения касаят сфери като цени на лекарствените продукти, различни фактори, възпрепятстващи достъпа до лекарствени продукти, недостиг на жизненоважни и други лекарства, лекарствени продукти в педиатрията и за лечение на редки заболявания, приоритети в изследванията, прозрачност на ценообразуването, права върху интелектуалната собственост, рисковете, свързани с антимикробната резистентност, мерки за укрепване на конкурентоспособността на производителите на генерични и биоподобни лекарствени продукти и др.

Източник:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0040&format=XML&language=EN#title2


Сподели

Публикувана на 2017-03-13 11:30:28 | Прочетена: 60 пъти