Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Процедура за нарушение: Паралелната търговия на лекарства: Комисията прекратява процедурите за нарушение и жалбите срещу Полша, Румъния и Словакия


Европейска комисия – Съобщение за медиите

Брюксел, 17 май 2018 г.

Европейската комисия днес реши да закрие процедурите за нарушение и разглеждането на жалби в областта на паралелната търговия с лекарства в хуманната медицина срещу Полша, Румъния и Словакия

 

От самото начало Комисията под председателството на Юнкер се е насочвала върху своите политически приоритети и ги е следвала ревностно. Този политически подход е виден и в начина, по който Комисията разглежда случаите, свързани с нарушения. Комюникето със заглавие „Европейското законодателство: По-добри резултати чрез по-добро прилагане“ очертава подхода на Комисията за определяне на приоритетността на казусите стратегически, с внимателно претегляне на различните засегнати обществени и частни интереси.

Паралелният внос и износ е законна форма на търговия в рамките на Единния пазар. Страните-членки обаче могат в определени случаи да ограничават паралелната търговия, при условие че мерките са обосновани, разумни и пропорционални за гарантиране на обществения интерес. Такава цел например е осигуряването на адекватно и непрекъснато снабдяване на населението с лекарствени продукти.

Липсата на надлежни и систематични наличности на лекарствени продукти за хуманната медицина в аптеките е значителен проблем, чиято сериозност расте. През последните години явлението се наблюдава в множество страни-членки на ЕС и може тежко да засегне лечението на пациентите. Комисията приема, че паралелната търговия с лекарства може да е сред причините за недостиг на редица лекарствени продукти за хуманна употреба.

Постигането на баланс между принципа на свободното движение на стоки и надлежния достъп до здравни грижи за пациентите е сложен процес. След внимателно проучване, Комисията излезе със заключение относно необходимостта за търсене на алтернативи на процедурите за нарушение, за да се реши комплицираната ситуация, за бързо и ефективно справяне с въпроса, който би могъл да въздейства отрицателно върху здравето на европейските граждани.

Комисията счита, че следва бързо да се проведе структуриран диалог с участието на всички заинтересовани страни. Комисията остава все така ангажирана с подкрепата на страните-членки в усилията им да гарантират навременен достъп до [социално] поносима и висококачествена терапия, както за профилактика, така и за лечение. За целта Комисията ще събере повече информация от страните-членки и други заинтересовани страни, за обсъждане на изпълнението на задълженията за служба на обществото и ограниченията на износа в рамките на Работна група за лекарствата към Комисията (Комисия по лекарствата в хуманната медицина).

Обща информация:

Паралелната търговия позволява на търговци на едро да купуват лекарства в една страна-членка (обикновено в която цените на лекарствата са по-ниски) и да ги препродават в други страни-членки (в които цените са по-високи). Паралелният внос и износ на лекарствени продукти съответства на принципа на свободното движение на стоки, съгласно член 34 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

По изключение обаче могат да се налагат ограничения, в случай че е оправдано с оглед обществения интерес, като закрила на човешкото здраве и живот и когато няма на разположение по-малко рестриктивни мерки за постигане на посочената цел (член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Проблемът с недостига на лекарства в ЕС беше обсъден по време на неформалната среща на здравните министри в Братислава на 3 и 4 октомври 2016 г.

Комисията отчита, че Европейският парламент прие своя резолюция относно вариантите на ЕС за подобряване на достъпа до лекарства на 2 март 2017 г. В нея ЕП призовава Комисията и Съвета на ЕС да се анализират причините за случаите на недостиг на лекарствени продукти, за следене на спазването на правилата на ЕС във връзка със задължението за осигуряване на непрекъснато снабдяване (член 81 на Директива 2001/83/ЕО). Това е неразривно свързано с поносимостта [на цените] на лекарствата за пациентите и съответните политики за ценообразуване в различните страни от ЕС, за които те имат ексклузивни правомощия.

На 8 декември 2017 г. Съветът организира обмяна на възгледи в областта на фармацевтичната политика в ЕС. Там Комисията подчерта ангажираността си да подкрепя държавите-членки за гарантиране правото на гражданите на своевременен достъп до [социално] поносима и висококачествена терапия, както за профилактика, така и за лечение.

 

За повече информация използвайте долупосочените препратки:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3446_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_en.htm

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en

Press contacts:

Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Maud NOYON (+32 2 298 03 79)

Victoria VON HAMMERSTEIN-GESMOLD (+32 2 295 50 40)

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Сподели

Публикувана на 2018-05-22 10:10:47 | Прочетена: 328 пъти