Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Единният пазар: Нови правила на ЕС улесняват професионалните услуги


На 28 юни т.г. Европейският парламент, Съветът и Комисията приеха нови законодателни положения, които гарантират, че националното регламентиране на професионалните услуги не създава излишни пречки пред свободното движение на специалисти. Директивата изисква от страните-членки обстойно да оценяват разходите и ползите, свързани с планирано законодателство за професионалните услуги чрез провеждането на „тест за пропорционалност“. Комисарят за вътрешния пазар, индустрията, предприемачеството и МСП Елжбета Биенковска посочва: „Новата директива ще помогне на нашите професионалисти, в частност новодипломиралите се млади специалисти, да черпят ползи от Единния пазар. Страните-членки ще могат да създават законодателство, което да подкрепя най-ценния актив на Европа, а именно Единния пазар. По-добрата регламентация на професионалните услуги ще донесе 700 000 нови работни места и повече избор и по-ниски цени за потребителите." Директивата относно теста за пропорционалност дава насоки на страните-членки за регулиране на професионалните услуги по начин, позволяващ прозрачност и участие на заинтересованите страни при приемането на нови регламентации. Комисията внесе предложението през януари 2017 г. заедно с други мерки за насърчаване на икономиката на услугите в ЕС. Близо 50 млн. души в Европа, или 22% от работната сила, упражняват професии, изискващи специална квалификация или в които съответната титла е защитена (напр. инженери, адвокати, архитекти, фармацевти). Регламентирането може да е обосновано за редица професии, например свързаните със здравето и безопасността. Но има и много случаи, в които ненужно сложните правила затрудняват достъпа на специалисти в съответните браншове. Това не е от полза и за потребителите. Съгласно законодателството на ЕС, страните-членки са задължени да установяват дали националната регламентация на дадената професия е обоснована и балансирана. Директивата осигурява систематичност и последователност на тази оценка, като оптимизира и изяснява начина, по който страните-членки да извършват надлежните дейности. Страните-членки разполагат с две години за транспониране на директивата в своето национално законодателство.

Източник: PGEU Newsletter 1st - 29th June 2018

 


Сподели

Публикувана на 2018-07-03 09:33:57 | Прочетена: 91 пъти