ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

 

Администратор - Български фармацевтичен съюз

Данни за контакт : София, бул. Драган Цанков 36, офис В602, ет.6,

телефон: 0700 17 881 Ел. поща: office@bphu.bg интернет страница : www.bphu.bg

 

 

Уважаеми членове на Български фармацевтичен съюз,

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са относно физическата ви идентичност (име, ЕГН, документ за самоличност, дата на раждане, адрес (постоянен, настоящ), телефон, електронен адрес, съдебно минало), данни относно месторабота (място на работа и работодател, наложени наказания по ЗСОМФ), данни относно образование (придобита ОКС магистър по фармация, специалност, преминати форми на продължаващо медицинско обучение).

 

Данните получаваме при представяне на заявление за членство в регионалната колегия на БФС по силата на чл.31, ал.2 от Закон за съсловната организация на магистър - фармацевтите. Съгласието ви за обработката на данните се извлича от искането ви вписване като член на БФС и определените в закона задължителни реквизити на заявлението за вписване и на данните в регистъра по чл.33, ал.1 от ЗСОМФ.

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за изпълнение на задълженията за водене на национален електронен регистър на членовете на БФС по чл.5, т.4 от ЗСОМФ.

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Законодателството – Закон за съсловната организация на магистър - фармацевтите.

 

Част от данните от регистъра се обнародват в Държавен вестник по силата на чл.12, т.4 от ЗСОМФ – трите ви имена, РФК, в която сте вписани и УИН.

 

Данните ви от регистъра на РФК на БФС относно физическа идентичност, образование и месторабота се предават по силата на чл.33, ал.1 и ал.3 от ЗСОМФ на Управителен съвет, който води национален електронен регистър на членовете на БФС по чл.5, т.4 от ЗСОМФ. УС на БФС обработва личните ви данни по силата на ЗСОМФ и вписването ви в регистъра на РФК на БФС.

 

След вписване в регистрите на членовете на БФС не можете да оттеглите съгласието си за обработка на данните ви с оглед упражняването на регулирана професия, както и да искате заличаване преди изтичане на определените в закона срокове.

Отказът за обработка на данните ви е законен, но води до невъзможност да бъдете член на БФС и трябва да е придружен от молба за прекратяване на членството ви в БФС.

 

Данните ви се съхраняват в определените от БФС срокове – 20 години след прекратяване/прекъсване на членството ви в БФС. Посоченият срок е необходим за удостоверяване на правото ви да упражнявате професия към минал период и вашата отговорност.

 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права:

 

·         копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни; прехвърляне на данните; коригиране без ненужно забавяне на неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; изтриване при наличието на някое от следните основания:

 

-       личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

-       когато обработването е незаконосъобразно или е изтекъл срока за обработката им.

 

·         възражение за обработка за други цели на данните – маркетинг, например.

 

·         ограничаване на обработването; на обяснения при нарушения в режима на защита на данните; право на обезщетение и съдебна защита.

 

 

Посочените права може да се упражнят в РФК на БФС където членувате.

 

Като членове на БФС вие имате осигурен постоянен достъп до данните си, вписани в националния регистър на БФС, след регистрация на официалната електронна страница на БФС в интернет - www.bphu.bg.

 

Имате право на жалба до следните органи :

 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).