Политика за защита на личните данни

Общи положения

www.bphu.bg работи в съответствие с възприетите правила и принципи на Българския фармацевтичен съюз (БФС), описани в настоящия документ. С него ви информираме за мерките за опазване на личните данни на магистър-фармацевтите, ползващи сайта www.bphu.bg.

БФС се придържа към законовата уредба (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, ЗСОМФ, ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни), която има отношение към защитата на личните данни.

БФС събира и обработва лични данни във връзка с предоставени публични правомощия и изпълнение на задачи от обществен интерес по смисъла на чл.6, §1, б.“д“ от Регламент 2016/679 във връзка със ЗСОМФ, Устава на Българския фармацевтичен съюз и „Правилник за структурата, организация и реда за водене и поддържане на Регистъра на членовете на Българския фармацевтичен съюз. Уникален идентификационен номер (УИН). Европейска професионална карта“, при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на своите членове.

За да използвате електронните услуги, които Ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля, не използвайте този сайт.

Обхват на личните данни, които обработваме

С цел предоставяне и автоматизиране на услугите, които предлагаме, ние използваме личните данни на нашите членове от Регистъра на БФС. Някои от услугите, като създаване на обява за работа, изискват да предоставите допълнителна информация. Физическото лице търсещо работа преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави.

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са относно физическата ви идентичност (име, снимка, ЕГН, документ за самоличност, дата на раждане, адрес (постоянен, настоящ), телефон, електронен адрес, съдебно минало), данни относно месторабота (място на работа и работодател, наложени наказания по ЗСОМФ), данни относно образование (придобита ОКС магистър по фармация, специалност, преминати форми на продължаващо медицинско обучение).

Данните получаваме при представяне на заявление за членство в регионалната колегия на БФС по силата на чл.31, ал.2 от Закон за съсловната организация на магистър - фармацевтите. Съгласието ви за обработката на данните се извлича от искането ви вписване като член на БФС и определените в закона задължителни реквизити на заявлението за вписване и на данните в регистъра по чл.33, ал.1 от ЗСОМФ.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за изпълнение на задълженията за водене на национален електронен регистър на членовете на БФС по чл.5, т.4 от ЗСОМФ.

Вие разбирате и приемате, че наред с останалите си функции BPHU.BG е и информационна платформа (публична среда), която позволява на държавни институции, организации, граждани, работодатели, агенции за заетост и др. подобни лица да разглеждат предоставената от вас информация. Това означава, че публичната информация за Вас може да бъдат копирани, събирани и използвани от тези трети лица, над които БФС не упражнява контрол. Някои от тях могат да се намират и извън територията на Европейското икономическо пространство и е възможно да нямат равностойна на европейското законодателство защита срещу евентуално неправомерно използване на лични данни. Достъп до личните Ви данни в публичната част на www.bphu.bg, с изключение на трите имена, уникалния идентификационен код (УИН), РФК, членствения статус, придобити кредитни точки от ПО и наложени наказания по ЗСОМФ, е заключен (опция „катинар“) по подразбиране. Вие може да управлявате този достъп през Вашия персонален акаунт по всяко време.
Ние се задължаваме да не разкриваме никаква информация за нашите членове извън посочената, в случаите, когато е активирана тази защитна опция, освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на останалите потребители на нашите услуги и/или на обществеността.

Публикуването и достъпът на данни от документи за самоличност, налични в регистъра на БФС като ЕГН, номер на паспорт/лична карта, срокове на валидност и др. е забранен през www.bphu.bg. Предупреждаваме, че това е рисково и за целите на нашите услуги не трябва да се предоставят данни от документите за самоличност. Верификацията се осъществява посредством защитен и криптиран канал за комуникация.

Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД. В нашия сайт например работодателите посочват име и адрес на компанията, регистрация по ДДС или официален регистрационен номер, както и име, адрес, телефон и е-мейл адрес на поне едно лице за контакт.


ВАЖНО:

ВСИЧКИ ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БФС СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОЛЕГИИ (РФК), КЪДЕТО ЛИЦЕТО ЧЛЕНУВА. БФС НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ РФК И ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДАННИ И НЕ ИЗВЪРШВА НИКАКВА ПРОВЕРКА В ТОЗИ СМИСЪЛ. ИМАТЕ ПРАВО ДА ИСКАТЕ КОРИГИРАНЕ НА ДАННИТЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ГРЕШКА, КОЕТО МОЖЕ ДА ОТПРАВИТЕ ДО РФК НА БФС ИЛИ ДО НАС.

Технически мерки

Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Достъп до Вашите лични данни

Сайтът Ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до Вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до Вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна Вашата парола. Можете да променяте информацията въведена от Вас във Вашия акаунт по всяко време и по определения за това начин. Никой няма право да променя информация във Вашия акаунт, без вашето изрично съгласие. Ползвателите на интернет страницата нямат право да предоставят данни относно техните парола и име на акаунт на други лица.
Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, както и за профилиране. Изключение от това правило са всички съобщения получени на вашия имейл за регистрация, свързани с: дейността на БФС, програми на БФС, предоставяне на лекарствена информация, съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугите предоставяни от www.bphu.bg или са включени в комуникация свързана с предлаганите услуги.

Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели, за профилиране или маркетинг.

Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от Вас информация по всяко време. За целта използвайте Вашата лична парола за достъп до акаунта си.

Съгласие :

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Законодателството – Закон за съсловната организация на магистър - фармацевтите.

 

Част от данните от регистъра се обнародват в Държавен вестник по силата на чл.12, т.4 от ЗСОМФ – трите ви имена, РФК, в която сте вписани и УИН.

 

Данните ви от регистъра на РФК на БФС относно физическа идентичност, образование и месторабота се предават по силата на чл.33, ал.1 и ал.3 от ЗСОМФ на Управителен съвет, който води национален електронен регистър на членовете на БФС по чл.5, т.4 от ЗСОМФ. УС на БФС обработва личните ви данни по силата на ЗСОМФ и вписването ви в регистъра на РФК на БФС.

 

След вписване в регистрите на членовете на БФС не можете да оттеглите съгласието си за обработка на данните ви с оглед упражняването на регулирана професия, както и да искате заличаване преди изтичане на определените в закона срокове.

Отказът за последваща обработка на данните ви е законен, но води до невъзможност да бъдете член на БФС и трябва да е придружен от молба за прекратяване на членството ви в БФС.

Данните ви се съхраняват в определените от БФС срокове – 20 години след прекратяване/прекъсване на членството ви в БФС. Посоченият срок е необходим за удостоверяване на правото ви да упражнявате професия към минал период и вашата отговорност.


Права на физическите лица, предоставили данни

Вие имате право да възразите пред нас срещу:

Възражението следва да бъде подадено в писмен вид и да бъде подписано от Вас.
Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права: копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни; прехвърляне на данните; коригиране без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; изтриване при наличието на някое от следните основания:

o    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

o    когато обработването е незаконосъобразно или е изтекъл срока за обработката им.

 

·         възражение за обработка за други цели на данните – маркетинг, например.

·         ограничаване на обработването; на обяснения при нарушения в режима на защита на данните; право на обезщетение и съдебна защита.

БФС прилага мерки за подсигуряване на коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта, Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. БФС не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието в сайта, което не е генерирано от БФС, нито за достъп по престъпен или неправомерен начин до лични данни, въпреки предприетите разумни мерки за защита от страна на БФС

Предаване на трета държава или международна организация :

Извън описаното по – горе относно достъпа до публичната част на Националния електронен регистър, данните не се предават на трета държава или на международна организация.


Информация за контакт

За въпроси, свързани с политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.

Имате право на жалба до следните органи

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).