ВАЖНО ЗА БОЛНИЧНИТЕ ФАРМАЦЕВТИ!


Писмото на Министъра на здравеопазването по-долу дава основание на директорите/управителите на болници да включат магистрите и помощниците към групата за допълнително заплащане със съответно 600 лв и 360 лв за времето на извънредната обстановка през 2021 г. (т.е. от януари до края на април).

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ/ УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ ГОСПОДА,

Съгласно разпоредбите на чл. 5 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на НЗОК се осигуряват средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал за всеки месец, както следва: на лекари – в размер на 600 лв.; на специалисти от професионално направление "Здравни грижи" – в размер на 360 лв.; на санитари – в размер на 120 лв.

В случай, че във Вашето лечебно заведение има наети служители, непопадащи в обхвата на чл. 5 от ЗБНЗОК за 2021 г, следва да осигурите необходимия финансов ресурс за допълнителни трудови възнаграждения, като същите бъдат за сметка на лечебното заведение. Информирам Ви, че Министерство на здравеопазването ще търси възможности за компенсаторни механизми в хода на изпълнението на бюджета за 2021 г. за покриване на тези разходи.

С уважение,

 ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ

Министър на здравеопазването


Сподели

Публикувана на 2021-06-01 10:33:02 | Прочетена: 1745 пъти