НАБИРАНЕ НА БАЗИ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ ВИПУСК 2023/2024 г.


Уважаеми колеги,
Български фармацевтичен съюз стартира кампания за набиране на бази (аптеки) за провеждане на преддипломния стаж на студенти в професионално направление "Фармация" с образователно квалификационна степен "магистър" за учебната 2023/2024 от: Медицински университет – София, Фармацевтичен факултет Медицински университет – Пловдив, Фармацевтичен факултет Медицински университет – Варна "Проф. д-р Параскев Стоянов", Факултет по фармация  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация Медицински университет – Плевен, Факултет „Фармация“ Срокът на кампанията е от 23.01.2024 г. до 10.02.2024 г.
Всички регистрации на аптеки, направени в периода на тестване на системата преди 14.00ч. на 23.01.2024 г. ще бъдат изтрити.
 Базите за провеждане на практическо обучение – аптеки, се определят по заявки, изпратени от ръководителите на аптеки до БФС през Портала за управление на програми и проекти на Български фармацевтичен съюз на адрес https://practice.bphu.bg/
За достъп до портала от страна на магистър-фармацевта е необходимо:да имате регистрация на сайта на Български фармацевтичен съюз;да сте редовен член без прекъснати членствени права. -       да имате регистрация на сайта на Български фармацевтичен съюз; -       да сте редовен член без прекъснати членствени права. Важно!
Всеки магистър – фармацевт ръководител на аптека може да влезе в портала САМО с данните (имейл и парола), които използва за вход в сайта на Българския фармацевтичен съюз.
Ако сте фармацевт, ръководител на аптека, може да се присъедините към активните програми, да управлявате програмите, да приемате студенти и да определяте участници от персонала на вашата аптека, които да бъдат техни наставници.
Ако не сте ръководител на аптека, може да влезете в портала с данните (имейл и парола), които използвате за вход в сайта на БФС, само ако сте посочен за ръководител на преддипломен стаж (наставник) от ръководителя на съответната аптека. През вашия профил в портала, ще имате достъп до помощни ръководства, документи за удостоверяване на преминатия преддипломен стаж и др. които се изискват в хода на програмата. 
Нови изисквания
Всеки ръководител на аптека следва да определи магистър-фармацевт (може и себе си), на пълно работно време, който лично да отговаря за стажанта и изпълнението на програмата на стажа – ръководител на преддипломния стаж (наставник). Всеки наставник има достъп до управлението на стажантската програма за студента, за когото е посочен като наставник. Един наставник може да отговаря само за един стажант! Една аптека може да приема до трима стажанти независимо дали разполага с повече от трима фармацевти! С пълните условия за включване в кампанията може да се запознаете, след като влезете в портала. Препоръчваме Ви, внимателно да се запознаете с тях преди да декларирате съгласието си за включване към програмата.
    Внимание! Ръководителят на аптеката през своя акаунт вижда фармацевтите, част от персонала на аптеката, въз основа на данните от регистрите на съответната регионална колегия. Фармацевтът не може да бъде избран като наставник, ако той няма регистрация на сайта на БФС. Ако имената на този фармацевт са неактивни, то той първо ще трябва да си направи регистрация на www.bphu.bg Ако ръководителят на аптеката не вижда всички фармацевти от персонала на аптеката, то следва да се обърнете към регионалната си фармацевтична колегия и да установите причините за това.  
   

Виж повече

Обнародваха новите Условия и ред и Договор на аптеките с НЗОК в Държавен вестник

Уважаеми, колеги, Публикуваха в Държавен вестник, брой №1 от 02.01.2024 г. новите Условия и ред за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК Какво е новото? Въведени са вече 40 контроли в НЗИС, чрез които НЗОК осъществява предварителен контрол по предписването и отпускането. Всичко касаещо тези контроли, вече НЕ е основание за неизпълнение, съответно за незаплащане на изпълнение на предписанията, АКО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДПИСАНИЕТО ПОЛУЧИ НРН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Тези 40 контроли не позволяват изпълнение на рецептата, ако тя е издадена в противоречие с тях. Повечето са контроли още на ниво предписване, други на ниво отпускане, а някои извършват проверка и на двата етапа. Въведени са и 15 предупредителни контроли, които само ви предупреждават, но не ви спират да изпълните рецептата. ТЕ СЪЩО НЕ СА ОСНОВАНИЕ ЗА НЕЗАПЛАЩАНЕ на изпълненията. Това са тестови контроли, които след време ще станат предварителен контрол. Засега при активирането им, Вие може да се свържете с предписващия и да уточните дали не е допусната грешка при предписването, но дори да изпълните предписанието, то ще бъде заплатено. Има актуализиране на някои санкции. Има отпадане на санкциите по предварително провереното от НЗОК чрез контролите в НЗИС. НЕ БИВА ДА ИМА РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ОТЧЕТЕНОТО КЪМ НЗОК И ИЗВЪРШЕНОТО В НЗИС! Фармацевтите продължават засега да контролират и носят отговорност основно за следните неща (чл. 15 от Условия и ред): 1. Дали лицето, на което са предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, е с прекъснати здравноосигурителни права към датата на изпълнение на електронното предписание. (Проверката засега продължава да се прави от софтуера на аптеката през услуга на НЗОК и НАП) 2. Дали аптеката е подписала договор за отпускането на предписаните ЛП, МИ или ДХСМЦ. (Вие проверявате и носите отговорност дали сте подписали договор с обхват на изпълнение конкретните продукти, които ще отпускате) 3. Дали въобще предписаните ЛП, МИ и ДХСМЦ се заплащат от НЗОК; 4. Дали предписания брой опаковки от ЛП, МИ и ДХСМЦ и определената доза на прием от лекаря отговарят на предписаното. (Ако по сигнатура лекарят е трябвало да предпише например една опаковка за съответния период, а е предписал повече, Ваша отговорност е да не изпълните това предписание и то няма да ви бъде заплатено) Накратко ако сте проверили здравноосигурителния статус на ЗОЛ, отпусканите от вас продукти са реимбурсирани от НЗОК и аптеката Ви е подписала договор с НЗОК за отпускането им, след като сте проверили, че предписанието отговаря на сигнатурата, ако НЗИС Ви позволи да отпуснете (получите НРН на отпускане), можете да сте спокойни, че рецептата ще ви бъде реимбурсирана, ако отчетете към НЗОК същото, което сте извършили в НЗИС. Задължението за отписване от системата за верификация продължава да бъде условие  за реимбурсиране на лекарствените продукти (Медицинските изделия и ДХСМЦ НЕ се верифицират)! Предвижда се предварителен контрол по верификацията  от 01.04.2024 г. подобно на гореописаните контроли, при който аптеките ще бъдат сигурни, че всичко, което са отписали при отпускане и предписанието е получило НРН на отпускане, ще бъде заплатено от НЗОК. Моля, запознайте се подробно с Пълния текст на Условия и ред и новите контроли в НЗИС в прикачените файлове или в приложените линкове. Поздрави!

Виж повече

МЗ връща възможността за хартиени рецепти за антимикробните ЛП до 01.04.2024

Министерството на здравеопазването връща възможността за предписване на Антимикробни лекарствени продукти за системна употреба и на хартиена рецепта до 01.04.2024 г. Публикувана е промяната на Наредба 4 в Държавен вестник, брой 105 от 19.12.2023 г.     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
(обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г., изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г.; изм. с Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г., бр. 91 и 107 от 2020 г., бр. 37, 47 и 94 от 2021 г., бр. 53, 61 и 85 от 2022 г. и бр. 51 и 85 от 2023 г.) § 1. В чл. 6 ал. 4 се изменя така: „(4) Рецептите с режим за еднократно отпускане имат валидност 30 дни от датата на издаването им, а рецептите с режим за многократно отпускане имат валидност до 6 месеца от датата на издаването им и съдържат означение на броя на отпусканията.“ § 2. В чл. 7, ал. 1, т. 1 след думата „номер“ се поставя наклонена черта и се добавя „личен професионален код“. § 3. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 след думата „УИН“ се поставя наклонена черта и се добавя „ЛПК“. Преходни и заключителни разпоредби § 4. В преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 85 от 2023 г.) се създава § 15а: „§ 15а. До 1 април 2024 г. лекарствените продукти, класифицирани във фармакологична група „Антибактериални лекарствени продукти за системна употреба“ съгласно анатомо-терапевтично-химичната класификация на Световната здравна организация могат да се предписват и на хартиен носител.“ § 5. В преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 51 от 2023 г.) се правят следните изменения: 1. В § 17: а) в ал. 2 думите „29 февруари“ се заменят с „30 април“; б) в ал. 3 думите „31 март“ се заменят с „31 май“. 2. В § 18 думите „31 декември 2023 г.“ се заменят с „1 април 2024 г.“. § 6. В приложение № 4 към чл. 3, ал. 3 от Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2010 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 24 и 79 от 2017 г., бр. 95 от 2018 г., бр. 2 от 2021 г., бр. 64 от 2022 г. и бр. 85 от 2023 г.) думите „Име на лекаря, УИН“ се заменят с „Име и УИН/ЛПК на лекаря/лекаря по дентална медицина“. § 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. Министър: Христо Хинков

Виж повече

Нови обучения в платформата за Дистанционно обучение

В платформата за Дистанционно обучение на Български фармацевтичен съюз са създадени нови и актуални теми в категориите: Обществено значими заболявания; Нормални физиологични състояния; Фармацевтична практика. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Съвместен проект между Ново Нордиск и Български фармацевтичен съюз Модул на Дистанционното обучение: "Затлъстяване и нови подходи за лечение"
  Тема 1: Психосоциалните аспекти и затлъстяването– д-р Мария Николова
Тема 2: Затлъстяване и предиабет + клиничен случай – проф. Здравко Каменов и д-р Веселина Яначкова Тема 3: Висцерално затлъстяване + клиничен случай – доц. Боян Нончев и д-р Явор Асьов
Тема 4: Затлъстяване и сърдечно-съдов риск + клиничен случай – проф. Иво Петров и д-р Саркис Калустян Тема 5: Затлъстяване и сънна апнеа, проф. д-р Огнян Георгиев, дм              Затлъстяване и сънна апнея, клиничен случай, д-р Димитър Георгиев Тема 6: Затлъстяване в детска възраст, проф. д-р Мая Костантинова, дм Всяка от темите са акредитирани от Комисия по качество на БФС с 3 (три) КТ.   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Съвместен проект между Нобел Фарма и Български фармацевтичен съюз Модул на Дистанционното обучение: "Лечение на болки в гърба с thiocolchicoside – новият централно-действащ миорелаксант" Теми: 1. Лечение на болки в гърба с thiocolchicoside – акад. И. Миланов; 2. Thiocolchicoside -Новият Миорелаксант – проф. Г. Момеков. Цялото обучение е акредитирано от Комисия по качество на БФС с 6 (шест) кредитни точки   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Първи съвместен проект между Медис Фарма България и Български фармацевтичен съюз Тема на Дистанционното обучение: "Базирана на доказателства фармакотерапия с природни локални аналгетици", проф. Георги Момеков, д.ф. Темата е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 3 (три) кредитни точки.   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Съвместен проект между МагнаФарм и Български фармацевтичен съюз Модул на Дистанционното обучение: "Послание за здраве"
Теми: „Болното гърло при настинка и грип“; „Ибупрофен и Covid 19 - превенция на съпътстващите симптоми при Covid 19“; „Болката и справянето с нея“; „Настинката при децата“; „Успешната борба с киселините“; „Правилното решение при болки в гърлото“; „Атакувайте настинката точно в целта!". Всяка тема е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 3 (три) кредитни точки.   ВАЖНО За да използвате платформата за дистанционни обучения на Българския фармацевтичен съюз, трябва да имате регистрация на официалната страница на БФС!   КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ В ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА НА БФС ТУК!   ВХОД КЪМ ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
 

Виж повече

Списание Български фармацевт

Архив

ВОДЕЩИ НОВИНИ

Архив

НОВИНИ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

РФК - ПОКАНИ

Архив