Заедно сме в борбата срещу акнето

Уважаеми колеги, От утре (5 октомври) стартира осмото издание на национална кампания „Заедно сме в борбата срещу акнето“ за 2022 година. От самото ѝ възникване, каузата ѝ е да привлече общественото внимание на младите хора и техните родители към акнето – едно от най-често срещаните кожни заболявания като симптоматика, фактори и влияние върху качеството на живот, както и да предостави достоверна информация и съвети от здравните специалисти, да популяризира ключовата роля на дерматолога в лечението и да улесни връзката с него. Традиционно, кулминацията на кампанията е организирането на безплатни прегледи за акне при дерматолог. За първи път, кампанията ще предостави гъвкава възможност за избор между преглед в кабинета на дерматолога или чрез платформата за телемедицина и онлайн прегледи Healee. Информационният сайт на кампанията, на който може да се избере дерматолог от участващите в кампанията близо 200 дерматолози в национален мащаб, тази година е: https://zaednosme.bg; Тук може да намерите информация както за всички участващи в проекта дерматолози, така и основни препоръки за грижа кожата на пациентите с акне, митове за лечението, храненето, стреса и т.н. Инициативата „Заедно сме в борбата срещу акнето“ е доказано резултатна, а каузата е винаги актуална – акнето е най-често срещаното кожно заболяване, което засяга 80% от тийнейджърите и 40% от младите хора над 25-годишна възраст, като за 7-годишната ни история до момента безплатни прегледи за акне са получили над 13 000 пациенти. Кампанията традиционно се провежда съвместно от BIODERMA,Български фармацевтичен съюз, Българска асоциация на помощник-фармацевтите, Асоциация на студентите по фармация в България, АСМБ, Асоциация Родители и Българска Асоциация на естетичните дерматолози.  

Виж повече

Поздравителен адрес по случай новата академична година

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПЪРВОКУРСНИЦИ, В навечерието на откриването на 2022/2023 академична учебна година от името на Българския фармацевтичен съюз и лично от мое име Ви поздравявам за новото начало. Само до преди две години говорехме за развитието на технологиите, които ни донесоха нови начини на общуване, не подозирайки колко бурно и още по-бързо светът ни ще се промени. Появата на Covid-19 предначерта технологичната точка на кипене в общуването. Ние бяхме принудени да се виждаме, да учим, да работим само онлайн. И когато овладяхме пандемията, животът отново ни постави пред нови изпитания – енергийната криза и войната в Украйна. За днешните първокурсници, които сякаш са родени в мрежата технологиите и онлайн общуването, е най-естественото нещо. А ние, техните преподаватели, както и преди столетия сме призвани да даваме знания на търсещите. И това е най-естественото от незапомнени времена - учителите да учат учениците си. Висшето образование не губи и не печели заради новите начини на общуване, а използва всяка възможност да подкрепи познанието, да насърчи младостта, която да задмине своите учители. Българското образование има нужда и от новите технологии, и от новите предизвикателства, но най-вече има нужда от младите хора, от студентите. Пожелавам на Вашите възпитаници да усвояват науката успешно, да имат стремежи, да постигат отлични резултати. Вярвам, че младите бъдещи фармацевти ще са нашите достойни наследници във високохуманната ни професия. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА ДОБЪР ЧАС! Управителен съвет на БФС  

Виж повече

Седмият отчетно-изборен Конгрес на БФС ще бъде 17-19 март 2023 г. в София

Уважаеми колеги,   Информираме ви, че на 08 септември 2022г. на редовно заседание УС на БФС реши, Седми редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС да се проведе в гр. София в периода 17-19 март 2023г. Напомняме, че съгласно чл. 6. От устава на БФС, РФК трябва да изберат делегати поне 30 дни преди Конгреса. Устав на БФС: Чл. 6. (3) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове. При брой на членовете на регионалната колегия, който е с повече от 5 души над нормата на представителство, броят на делегатите се увеличава с един. Делегатите се избират не по-късно от 30 дни преди определената дата на провеждане на заседанието на конгреса на БФС. (3а) (нова 08.02.2020г.) УС на БФС 

Виж повече

АНКЕТНИ КАРТИ ЗА АПТЕЧНАТА КАРТА

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ АПТЕКИ С ВАЛИДНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ относно: изготвяне на областна аптечна карта   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Уведомявам Ви, че на основание чл. 227б, ал. 5, чл. 227в, ал. 2, чл. 227д, ал. 2 и чл. 227е, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията със заповед на министъра на здравеопазването е утвърдена Методика за изработване на Областна аптечна карта. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 227б, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медициназа област Софияе определена комисия, която в срок от три месеца след назначаване трябва да представи на министъра на здравеопазването изготвената областна аптечна карта, становището по чл. 227в, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, относно необходимият минимален брой аптеки по видове дейности, както и за необходимия минимален брой на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки, които се определят съобразно потребностите на населението в областта, заедно с цялата първична информация, въз основа на които са изготвени. Във връзка с гореизложеното, приложено Ви изпращам анкетна карта, която следва да попълните и изпратите в срок до 31.08.2022г. в съответната РЗИ (чрез e-mail). Анкетните карти се подписват от управителите на дружеството, а не от управителите на аптеките, ако това са различни лица! Напомням, че информацията от анкетните карти е необходима за изготвяне на Аптечната карта и ако Регионалните здравни инспекции не я получат, ще бъдат принудени да отидат на място в аптеките и сами да я съберат...   Във връзка с множество запитвания e-mail адресът на Столичната РЗИ за анкетите е kmda2@srzi.bg . На него се изпращат анкетити САМО за аптеки на територията на София - град. Приложение: Приложение № 5_АНКЕТНА КАРТА аптека Поздрави! Димитър Маринов - Главен секретар на БФС

Виж повече

СТАНОВИЩЕ на БФС по проект за изменение на Наредба 4

Колеги, Българският фармацевтичен съюз (БФС), след проведен Разширен управителен съвет, подкрепя предложените от МЗ промени, като считаме че изграждането и поддържането на електронно здравно досие на пациентите в НЗИС, изисква да се съхраняват данни относно всички предписани лекарствени продукти и тяхното отпускане. На практика се променя само формата на предписването, без да се ограничава лекарят в неговата дейност. Дигитализацията на процеса по предписване и отпускане на лекарствени продукти многократно ще подобри проследяемостта на терапията и ще намали вероятността за допускане на грешки. Смятаме обаче, че е необходимо да се направят някои допълнения: Да се прецизира начина на идентификация в електронна среда на предписващите и отпускащите лекарствените продукти лица. Хартиените рецепти издадени извън Република България, трябва да се изпълняват по настоящия ред. За лекарствени продукти, приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура (лекарствата, които някои аптеки приготвят на място индивидуално за определени пациенти), следва да се запази хартиената форма на предписанието. Предлагаме въвеждането на възможността за генерична замяна при отпускането на лекарствени продукти в аптеките при следните изисквания: СЪС СЪГЛАСИЕТО НА ПАЦИЕНТА може да се отпусне друг лекарствен продукт, разрешен за употреба в страната, който има същото международно непатентно наименование, съдържа същото активно вещество, в същата лекарствена форма и в същата доза като на предписания лекарствен продукт в случай на генерична замяна магистър-фармацевтът уведомява пациента за крайните цени на всички налични в аптеката алтернативни лекарствени продукти, с които може да бъде извършена замяната генерична замяна НЕ се допуска при: o   биологични лекарствени продукти o   лекарствени продукти - обект на специално лекарско предписание (съдържащи наркотични вещества или вещества, които са рискови при неправилна употреба) o   лекарствени продукти от групата на имуносупресорите за лечение на пациенти след трансплантация на органи o  лекарствени продукти със специфичен начин на прилагане, от който зависи бионаличността на активното вещество (лекарства със специални устройства за прилагане) МОТИВИ В основите на модерното здравеопазване освен подсигуряването на нужния финансов и човешки ресурс, е необходим също така и съответен контрол и събиране на информация за действията на всеки медицински специалист, съобразно компетенциите и правомощията му. Затова подкрепяме пълната дигитализация на процесите с ясното съзнание, че говорим за развиваща се система, която ще търпи допълнително разработване. Предложените изменения и допълнения внасят балансиран модел на прогенерична лекарствена политика, съобразен с интересите на пациентите, здравноосигурителния публичен фонд и съществуващите модели в Европейския съюз. Българският фармацевтичен съюз предлага въвеждането на право на генерично заместване по инициатива на пациентите и на магистър-фармацевтите. Прогенеричната лекарствена политика и генеричното предписване/заместване са включени във вече приети от законодателната власт на Република България актове. Прогенеричната лекарствена политика е утвърдена в държавите членки на ЕС, като средство за стимулиране на пускането на пазара на нови продукти, намаляване на публичните разходи за лекарствена терапия и по-доброто им управление, както и повишаване на отговорността на пациентите към собственото им лечение, съответно – гъвкаво съобразяване с финансовите възможности на отделния пациент. Република България е една от трите държави членки на ЕС, които не дават възможност за генерично заместване под никаква форма на предписани по търговско наименование лекарствени продукти, включително заплащани с публични средства.       Проектът е съобразен с изискванията за проследимост на назначената терапия от страна на изпълнителя на медицинска помощ. С въвеждането на електронно досие на пациентитеи електронна рецепта, заместването ще бъде видимо за всички медицински специалисти. По този начин, предписващите медицински специалисти ще могат да проследят какъв продукт е отпуснат. Трябва да се подчертае, че лекарствените продукти с едно и също международно непатентно наименование имат одобрени при разрешаването за употреба едни и същи показания, противопоказания, взаимодействия и нежелани лекарствени реакции, което показва тяхната еквивалентност и гарантира спазване на изискванията за качество, ефикасност и безопасност. Отговорността за заместването се носи изцяло от магистър-фармацевта, който въвежда данните за това в НЗИС.       На следващо място, проектът въвежда прецизиране на лекарствените продукти, за които може да се прилага генеричното предписване по международно непатентно наименование и/или заместване. За някои лекарствени продукти считаме, че генерично предписване/заместване НЕ е целесъобразно и/или възможно поради естеството на продуктите и липсата на взаимното им заместване по медицински или производствени показатели. Продукти като биотехнологичните и биологични лекарствени продукти, инсулини, имуносупресори следва да не подлежат на предписване по международно непатентно наименование. Изискванията за проследяемост на лечението е особено важна при биологичните молекули и трябва да се извършва по време на предписването, отпускането, записа и отчитането на лечението. Съгласно препоръките на Европейската агенция по лекарства CHMP 403543 2012 по отношение на подобни биотехнологични лекарствени продукти, идентифицирането на конкретния лекарствен продукт е от особено значение.           На последно, но най-важно място, проектът защитава интересите на пациентите за достъп до лекарствени продукти при спешни състояния или при липса на определен продукт под търговско наименование или поради отдалеченост на друга аптеки и/или съответен час от денонощието, като магистър-фармацевтите имат право, САМО СЪС СЪГЛАСИЕТО НА ПАЦИЕНТА, да го заместят с друг лекарствен продукт от същото международно непатентно наименование, разрешен за употреба в страната, който съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват предписаната лекарствена форма и количеството в дозова единица. Запазва се възможността пациентът да има право да избере съществуващата и към момента възможност в наредбата да се снабди с точно предписания продукт в срок до 24 часа. В практиката са налице множество искания и жалби от пациенти поради обстоятелството, че, при липса на даден продукт в аптеката, не е възможна замяната му с друг продукт от същото международно непатентно наименование.  Управителен съвет Български фармацевтичен съюз   Пълният текст на Становището можете да видите в прикачените файлове

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

РФК - ПОКАНИ

Архив