ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И „ПОС ФАРМА“ АД

На последното заседание на Министерския съвет бе одобрен проект на Меморандум за разбирателство между правителството и търговското дружество „Пос Фарма“ АД. Проектът на Меморандума за разбирателство е между правителството и акционерно дружество, учредено през м. юли 2019 г. с обхват на дейност “търговия на дребно с лекарствени продукти, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество и пр. дейности, незабранени от законите на РБългария” и касае изграждането на виртуален център за контакти с клиенти в гр. София, с цел да “разработи софтуер и специализирано оборудване”, чрез които да обезпечи извършването на продажба на “фармацевтични продукти” посредством “автоматични машини за продажба на медикаменти”. Във връзка с многобройните запитвания от представители на медиите, както и на магистър-фармацевти от цяла България, относно проекта за Меморандума заявяваме, че независимо от факта, че проектът се отнася до отпускане на лекарствени продукти, контрол по предписанието и отпускането на лекарства и фармацевтични консултации и представлява значима промяна в лекарствоснабдяването, която следва да се обсъжда с всички заинтересовани страни в дух на  консенсус, Българският фармацевтичен съюз (БФС) не е търсен или канен за консултации и становище. БФС като съсловна организация на българските фармацевти напомня, че към момента мястото за отпускане на лекарствените продукти е регламентирано в чл. 218 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) „Търговията на дребно с лекарствени продукти се извършва само в аптеки и дрогерии“. В дрогериите се отпускат само лекарствени продукти без рецепта, а в аптеките - всички разрешени за употреба лекарствени продукти. Допускат се изключения описани в чл.232, само „когато в населеното място няма аптека“ и в тези случаи лекарства могат да се получават, съхраняват и продават САМО от лекари и лекари по дентална медицина, които са получили разрешение за това по специално определен ред.
Към момента в чл. 234, ал.1 от ЗЛПХМ е въведен принципът, че продажбата на лекарствени продукти чрез автомати е забранена, освен на лекарствени продукти, посочени в списък, определен в Наредба 28 от 2008 за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. За да се осигури безопасност на пациентите в този списък попадат само лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание (без рецепта). Този ред е установен, за да може да се гарантира безопасността на хората, които приемат лекарства и да се осигури рационална употреба на лекарствата, тъй като те са особен вид продукти, които могат да помогнат, но и могат да навредят. Поради оскъдната налична информация за този грандиозен проект на Меморандум за разбирателство, на който е отдаден приоритет, значимостта му за обществото и съществуващите рискове от неспазването на горецитираните разпоредби, Българският фармацевтичен съюз ще използва правото си по Закона за достъп до обществената информация и ще зададе на Министерския съвет следните въпроси: - Потърсено ли е мнението на Министерството на здравеопазването и/или Изпълнителната агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването? - Проектът съобразен ли е с настоящото законодателство в сферата на лекарствата – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и подзаконовите нормативни актове, според които автомати за продажба на лекарства могат да бъдат разположени само на територията на аптеки? - Как ще се осигури съответствието на отпускането на лекарствени продукти с правилата за Добрата фармацевтична практика, които са нормативно установени и как магистър-фармацевтите ще контролират предписаното и отпуснатото? Това е дейност, която не може да се осъществява от автомати.   Категорично заявяваме, че новите технологии следва да са в полза на фармацевтичните консултации и в полза на пациентите. Фармацевтичната грижа не бива да се свежда само до управление на софтуер и продажба с автомати. Настояваме приоритетните проекти в областта на здравеопазването да бъдат в съответствие със законодателната рамка, стандартите за фармацевтично обслужване, интересите и здравето на пациентите. Реализацията на тези проекти следва да се обсъжда с всички заинтересовани страни в сектора.   Проф. Асена Сербезова, дф Председател Български фармацевтичен съюз      

Виж повече

Анкета сред членовете на Българския фармацевтичен съюз относно очакванията им за лекарство снабдяването с оглед на есенно-зимния период и КОВИД-19

Индекс на болниците“ е съвместна инициатива на „Галъп интернешънъл болкан“ и специализирания сайт clinica.bg. Данните, с които борави, се предоставят от Националната здравноосигурителна каса. Целта на инициативата е да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социалнозначими диагнози. Това увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност. За да попълните анкетата моля натиснете ТУК. Краен срок за попълване на анкетата - 30 ноември 2020 г., вкл.   Моля, отбележете Вашите отговори на всеки един от въпросите в анкетата!
Предварително Ви благодарим за оказаното съдействие и участие!  

Виж повече

Нови обучения в платформата за Дистанционно обучение

В платформата за Дистанционно обучение на Български фармацевтичен съюз са създадени 6 нови и актуални теми в категориите: Ревматоидни заболявания; Респираторни заболявания; Антибиотична резистентност; Сърдечно-съдови заболявания; Социално значими заболявания.   Първи съвместен проект между ГлаксоСмитКлайн и Българския фармацевтичен съюз Теми на Дистанционните обучения: Ролята на belimumab в лечението на системен лупус еритематозус (СЛЕ), съобразно подхода “Treat-to-target”. Лечение за пациентите с тежка рефрактерна еозинофилна астма Роля на лечението с ICS/LABA при ХОББ Обзор на антимикробната резистентност - Данни от проучаването SOAR (Survey of Antibiotic Resistance) Въведение в БАХ и ambrisentan Всяка отделна тема е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 2 (две) кредитни точки.   Първи съвместен проект между Сервие Медикал и Български фармацевтичен съюз Тема на Дистанционното обучение: "Хронична венозна болест - как да бъдем от полза за пациентите в новите условия на живот", проф. д-р Кузман Гиров от ВМА, София. Темата е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 5 (пет) кредитни точки   ВАЖНО За да използвате платформата за дистанционни обучения на Българския фармацевтичен съюз, трябва да имате регистрация на официалната страница на БФС!   КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ В ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА НА БФС ТУК!   ВХОД КЪМ ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
 

Виж повече

Български фармацевтични дни 2020 г.

След емблематичната 2019 г., когато град Пловдив бе Европейска столица на културата сега е ред и на най-значимия фармацевтичен форум в България – Български фармацевтични дни 2020 г. Най-значимото събитие в календара на Българския фармацевтичен съюз под надслов „Български фармацевтични дни 2020: Промяната днес - мост към бъдещето“, ще се проведе от 13 до 15 ноември в Международен панаир - Пловдив.   Бъдете част от най-значимия ежегоден форум, организиран от Българския фармацевтичен съюз     За регистрация и повече информация  ТУК.      

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив