Откриване на новата учебна 2018/2019 година

 Българският фармацевтичен съюз поздравява всички членове на академичната общност, студенти и първокурсници по случай началото на новата академична учебна година 2018/2019.  В съвременния свят и в условията на цифровизация, които ни заобикалят фармацевтичните факултети са онези авторитетни институции, които са призвани да дават на бъдещите магистър-фармацевти не само професионални знания, но и да ги учат на уважение към традициите на нашето висше фармацевтично образование.  Желаем на академичната общност и всички студенти с гордост да преминават през „тесните места“ на фармацевтичната наука, да уважават опита и познанието, което е натрупано с годините и да посрещат достойно всички бъдещи предизвикателства.  Надяваме се, че младите бъдещи фармацевти ще развият потенциала си още от студентската скамейка, винаги да работят за благото на своите пациенти и съобразно добрите фармацевтични практики.  На добър час през новата академична учебна година!  

Виж повече

Международната федерация на фармацевтите (МФФ) избра своя нов президент

  В Глазгоу, Великобритания по време на 78-мия Световен конгрес по фармация и фармацевтични науки, за президент на Международната федерация  на фармацевтите бе избран фармацевтът от Швейцария Доминик Жордан. Той официално ще замени на поста досегашния президент д-р (магистър-фармацевт) Кармен Пеня на 7 септември.   Доминик  Жордан е собственик на аптека и дългогодишен изпълнителен директор на Швейцарската асоциация на фармацевтите „ФармаСюис“ (РharmaSuisse). Работи за Международната фармацевтична федерация над десет години, включително като председател на Съвета по фармацевтична практика към Федерацията от 2014 г.

  В първото си  изявление по повод избирането му за президент на МФФ г-н Жордан каза „Навсякъде по света здравните системи търпят промени, заради нови тенденции и демографски, политически и икономически предизвикателства. Време е Международната федерация на фармацевтите да преосмисли своята роля и ползите, които носи на членове, партньори и на обществото."   Доминик Жордан има богат професионален и управленски опит. В продължение на 12 години оглавява  Швейцарската асоциация на фармацевтите и ръководи развитието на фармацевтичната професия и практика в Швейцария. Той успява да въведе  следдипломна специалност за болнични и амбулаторни фармацевти, нови реимбурсирани аптечни услуги, признати от федералното швейцарско правителство и не на последно място въвежда система за управление на качеството, за оценяване на съответствието и сертификация на аптеките по ISO.   Новият президент на Международната федерацията на фармацевтите отчита направеното от своите предшественици и заяви, че ще даде „нов тласък за растеж и използване на уникалния потенциал на федерацията, която събира под един покрив наука, практика и образование. Мой приоритет е да ръководя развитието на МФФ в различните направления – структури, управление, процедури и мисии, така че да са в крак с потребностите на нашите членове и партньори“.   Още една новина пристигна от Глазгоу. По време на 78-мия Световен конгрес по фармация и фармацевтични науки, членът на Българския фармацевтичен съюз магистър-фармацевт Боян Тодоров, дф бе удостоен с титлата „Почетен член на МФФ“ (FIP Fellowship). Отличието е признание за индивидуални членове на МФФ за техните значими постижения като лидери в международен план, в професионалната или академичната област на фармацията и фармацевтичните науки, за приноса им за развитието на фармацевтичната практика или научно-изследователска дейност и които работят в полза на Международната федерация.   Честито на магистър-фармацевт Боян Тодоров, почетен член на Международната федерация на фармацевтите, за нас е гордост че български фармацевт за първи път е сред отличените и заедно ще работим в полза на общественото здраве и фармацията. МФФ Международната федерация на фармацевтите (МФФ) е световна федерация на национални организации на фармацевти и научни работници в областта на фармацията и е в официални отношения с Международната здравна организация. Чрез своите 140 членуващи сдружения МФФ представлява над четири милиона практикуващи фармацевти и изследователи в областта на фармацията по целия свят. Мисията на МФФ е да работи за подобряване на здравето в световен мащаб чрез усъвършенстване на образованието по фармация, фармацевтичните науки и практика, като така насърчава и подкрепя изследователската и развойната дейност, насочена към оптимално и отговорно използване на и по-добър достъп до икономически целесъобразни и качествени лекарства в целия свят.  Източник: www.fip.org  

Виж повече

Открита процедура за присъждане на годишна парична награда на студенти за ОКС - магистър в ПН - Фармация

  Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз открива процедура за прием на заявления за кандидатстване за годишна парична награда на студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация” съгласно приетите с решение на Управителния съвет (УС) на Българския фармацевтичен съюз (БФС) „Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за присъждане на ежегодна награда на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”“. Процедура:  Заявленията се разглеждат от определена от УС на БФС комисия от петима членове на БФС, която има право да покани за събеседване кандидати, ако има такива с еднакви показатели според извършеното класиране или по своя преценка. Победителят се определя чрез обикновено мнозинство от комисията след интервюто при равни други показатели на класиране. Срок за подаване на документите:  Заявленията, придружени от необходимите документи за кандидатстване за ежегодната награда на БФС се подават в УС на БФС, включително по поща или чрез куриер в периода от 15 до 30 септември 2018 г., вкл.   За повече информация относно правилата може да се запознаете в прикачения файл.

Виж повече

МАГИСТЪРСКA ПРОГРАМА - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
МАГИСТЪРСКA ПРОГРАМА - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Специалността „Управление на клинични изпитвания“ на ОКС „магистър“ предлага обучение в задочна форма след завършена степен „магистър“ по различни специалности - медицина, дентална медицина, фармация, биология, икономика, право и други професионални направления. Студентите придобиват обща и специализирана подготовка по управление на клинични изпитвания, проектиране и разработване на цялостен протокол за клинични изпитвания от формулирането на изследователските въпроси до анализа на резултатите, делово общуване и комуникации с пациентите, правни регулации и биоетика при клинични изпитвания, мониторинг и одит, маркетинг на клинични изпитвания и лекарствени продукти и др. Обучението е с продължителност 3 семестъра - 1,5 години и завършва със защита на дипломна работа. Повече за условията за кандидатстване и приема на документи може да научите от прикачения файл.

Виж повече

Застрахователна програма - Професионална отговорност за фармацевти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ФАРМАЦЕВТИ,  Имаме удоволствието да Ви информираме за възможността да се включите в специализираната програма за застраховане на „Професионална отговорност на фармацевта", договорена от Български Фармацевтичен Съюз. Тъй като една от най-важните функции на БФС е защитата на професионалните права и интереси на своите членове, ние считаме, че условията на специализираната застрахователна програма Ви предоставят възможност да получите застрахователна защита с широк обхват на покритие, при преференциални ценови параметри. Програмата влиза в сила, считано от 01.05.2018 г., като включването в нея е на доброволен принцип, чрез издаване на индивидуален Застрахователен сертификат. Задължително условие за застраховане на всеки отделен магистър-фармацевт е същият да бъде член на БФС и да поддържа членството си по време на действие на индивидуалния Застрахователен сертификат. Застраховка „Професионална отговорност на фармацевта" предоставя комплексно покритие, което Ви гарантира финансова защита в случай на искове от увредени трети лица, произтичащи от дейността Ви като фармацевт, както и покритие на разноски за адвокатска защита. Основен партньор при договарянето, реализирането и администрирането на Програмата за застраховане на „Професионална отговорност“ на магистър-фармацевта е застрахователен брокер РЕНОМИА. Специалистите на РЕНОМИА ще отговарят на всички Ваши въпроси относно конкретните детайли на Програмата като обхват на покритие, начин за включване в нея, издаване на индивидуални застрахователни сертификати и съдействие при евентуални претенции.
Договорената застрахователна програма отговаря на най-добрите практики за застраховане на професионална отговорност в ЕС! С всички условия и реда за сключване на застраховка "Професионална отговорност на фармацевта" може да се запознаете ОТТУК
Вярваме, че ще бъде полезна за Вас!

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив