Предстои отваряне на процедура за Кандидатстване по ОП Развитие на селските райони 2014-2020

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще отвори подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. В тази подмярка ще се предоставя  подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.) Бенефициенти могат да бъдатмикропредприятия  (аптеките са микропредприятия), регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район. Детайлна информация за: Допустими разходи Условия за допустимост на проектите и кандидатите Помощ при кандидатстване Можете да откриете на следните линкове: http://eufunds.ruse.biz/?s=%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0+6.4.1 https://evroprogrami.com/finansirashti-programi/razvitie-na-selskite-rayoni/predstoyashti-programi/myarka-6-4-investitsionna-podkrepa-za-nez/ или да се обърнете към Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: rdd@mzh.government.bg Крайният  срок за подаване на проектните предложения ще бъде допълнително уточнен, следете горепосочените сейтове. Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони е Дирекция „Развитие на селските райони” при Министерството на земеделието и храните.

Виж повече

Застрахователна програма - Професионална отговорност за фармацевти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ФАРМАЦЕВТИ,  Имаме удоволствието да Ви информираме за възможността да се включите в специализираната програма за застраховане на „Професионална отговорност на фармацевта", договорена от Български Фармацевтичен Съюз. Тъй като една от най-важните функции на БФС е защитата на професионалните права и интереси на своите членове, ние считаме, че условията на специализираната застрахователна програма Ви предоставят възможност да получите застрахователна защита с широк обхват на покритие, при преференциални ценови параметри. Програмата влиза в сила, считано от 01.05.2018 г., като включването в нея е на доброволен принцип, чрез издаване на индивидуален Застрахователен сертификат. Задължително условие за застраховане на всеки отделен магистър-фармацевт е същият да бъде член на БФС и да поддържа членството си по време на действие на индивидуалния Застрахователен сертификат. Застраховка „Професионална отговорност на фармацевта" предоставя комплексно покритие, което Ви гарантира финансова защита в случай на искове от увредени трети лица, произтичащи от дейността Ви като фармацевт, както и покритие на разноски за адвокатска защита. Основен партньор при договарянето, реализирането и администрирането на Програмата за застраховане на „Професионална отговорност“ на магистър-фармацевта е застрахователен брокер РЕНОМИА. Специалистите на РЕНОМИА ще отговарят на всички Ваши въпроси относно конкретните детайли на Програмата като обхват на покритие, начин за включване в нея, издаване на индивидуални застрахователни сертификати и съдействие при евентуални претенции.
Договорената застрахователна програма отговаря на най-добрите практики за застраховане на професионална отговорност в ЕС! С всички условия и реда за сключване на застраховка "Професионална отговорност на фармацевта" може да се запознаете ОТТУК
Вярваме, че ще бъде полезна за Вас!

Виж повече

Продължаващо обучение за магистър-фармацевти!?!

Защо трябва да продължаваме да учим!?! Непрекъснатото професионално усъвършенстване е в основата за поддържането на Вашия професионализъм. Целта, е чрез постоянното осъвременяване на професионалните Ви знания и умения да предоставите модерно и качествено здравеопазване, фармацевтични услуги и грижи за българските граждани. Всеки да може да намери нещо полезно за практиката и своето развитие и усъвършенстване. Предстоящи продължаващи обучения: Месец март:           
10.03.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
10.03.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна
23-24.03.2018 г.         Курс за следдипломна квалификация по                                    Фармацевтичен бизнес и пазарен достъп на                                    лекарства 30.03-01.04.2018 г.    Научно-практическа конференция Комплексен                                    подход в терапията в старческа възраст и                                    дълголетници Месец април:          
14.04.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна
19-22.04.2018 г.        Трета национална педиатрична конференция -                                   Профилактика, диагностика и терапия в детско-                                   юношеската възраст
21.04.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
Месец май:              
19.05.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
Месец октомври:     
20.10.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
20.10.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна 26-28.10.2018 г.         V Варненски Фармацевтичен Бизнес форум
Месец ноември:       
17.11.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София 17.11.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна    Всеки ден отдадени на хората и здравето!  

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив