Седмият отчетно-изборен Конгрес на БФС ще бъде 17-19 март 2023 г. в София

Уважаеми колеги,   Информираме ви, че на 08 септември 2022г. на редовно заседание УС на БФС реши, Седми редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС да се проведе в гр. София в периода 17-19 март 2023г. Напомняме, че съгласно чл. 6. От устава на БФС, РФК трябва да изберат делегати поне 30 дни преди Конгреса. Устав на БФС: Чл. 6. (3) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове. При брой на членовете на регионалната колегия, който е с повече от 5 души над нормата на представителство, броят на делегатите се увеличава с един. Делегатите се избират не по-късно от 30 дни преди определената дата на провеждане на заседанието на конгреса на БФС. (3а) (нова 08.02.2020г.) УС на БФС 

Виж повече

АНКЕТНИ КАРТИ ЗА АПТЕЧНАТА КАРТА

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ АПТЕКИ С ВАЛИДНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ относно: изготвяне на областна аптечна карта   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Уведомявам Ви, че на основание чл. 227б, ал. 5, чл. 227в, ал. 2, чл. 227д, ал. 2 и чл. 227е, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията със заповед на министъра на здравеопазването е утвърдена Методика за изработване на Областна аптечна карта. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 227б, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медициназа област Софияе определена комисия, която в срок от три месеца след назначаване трябва да представи на министъра на здравеопазването изготвената областна аптечна карта, становището по чл. 227в, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, относно необходимият минимален брой аптеки по видове дейности, както и за необходимия минимален брой на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки, които се определят съобразно потребностите на населението в областта, заедно с цялата първична информация, въз основа на които са изготвени. Във връзка с гореизложеното, приложено Ви изпращам анкетна карта, която следва да попълните и изпратите в срок до 31.08.2022г. в съответната РЗИ (чрез e-mail). Анкетните карти се подписват от управителите на дружеството, а не от управителите на аптеките, ако това са различни лица! Напомням, че информацията от анкетните карти е необходима за изготвяне на Аптечната карта и ако Регионалните здравни инспекции не я получат, ще бъдат принудени да отидат на място в аптеките и сами да я съберат...   Във връзка с множество запитвания e-mail адресът на Столичната РЗИ за анкетите е kmda2@srzi.bg . На него се изпращат анкетити САМО за аптеки на територията на София - град. Приложение: Приложение № 5_АНКЕТНА КАРТА аптека Поздрави! Димитър Маринов - Главен секретар на БФС

Виж повече

Нови обучения в платформата за Дистанционно обучение

В платформата за Дистанционно обучение на Български фармацевтичен съюз са създадени нови и актуални теми в категориите: Обществено значими заболявания; Нормални физиологични състояния; Фармацевтична практика. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Съвместен проект между Ново Нордиск и Български фармацевтичен съюз Модул на Дистанционното обучение: "Затлъстяване и нови подходи за лечение"
  Тема 1: Психосоциалните аспекти и затлъстяването– д-р Мария Николова
Тема 2: Затлъстяване и предиабет + клиничен случай – проф. Здравко Каменов и д-р Веселина Яначкова Тема 3: Висцерално затлъстяване + клиничен случай – доц. Боян Нончев и д-р Явор Асьов
Тема 4: Затлъстяване и сърдечно-съдов риск + клиничен случай – проф. Иво Петров и д-р Саркис Калустян Тема 5: Затлъстяване и сънна апнеа, проф. д-р Огнян Георгиев, дм              Затлъстяване и сънна апнея, клиничен случай, д-р Димитър Георгиев Тема 6: Затлъстяване в детска възраст, проф. д-р Мая Костантинова, дм Всяка от темите са акредитирани от Комисия по качество на БФС с 3 (три) КТ.   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Съвместен проект между Нобел Фарма и Български фармацевтичен съюз Модул на Дистанционното обучение: "Лечение на болки в гърба с thiocolchicoside – новият централно-действащ миорелаксант" Теми: 1. Лечение на болки в гърба с thiocolchicoside – акад. И. Миланов; 2. Thiocolchicoside -Новият Миорелаксант – проф. Г. Момеков. Цялото обучение е акредитирано от Комисия по качество на БФС с 6 (шест) кредитни точки   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Първи съвместен проект между Медис Фарма България и Български фармацевтичен съюз Тема на Дистанционното обучение: "Базирана на доказателства фармакотерапия с природни локални аналгетици", проф. Георги Момеков, д.ф. Темата е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 3 (три) кредитни точки.   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Съвместен проект между МагнаФарм и Български фармацевтичен съюз Модул на Дистанционното обучение: "Послание за здраве"
Теми: „Болното гърло при настинка и грип“; „Ибупрофен и Covid 19 - превенция на съпътстващите симптоми при Covid 19“; „Болката и справянето с нея“; „Настинката при децата“; „Успешната борба с киселините“; „Правилното решение при болки в гърлото“; „Атакувайте настинката точно в целта!". Всяка тема е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 3 (три) кредитни точки.   ВАЖНО За да използвате платформата за дистанционни обучения на Българския фармацевтичен съюз, трябва да имате регистрация на официалната страница на БФС!   КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ В ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА НА БФС ТУК!   ВХОД КЪМ ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
 

Виж повече

От 14 септември стартира открита процедура за присъждане на ежегодни стипендии на БФС за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”

  Управителният съвет (УС) на Българския фармацевтичен съюз (БФС) открива процедура за прием на заявления за кандидатстване за ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”, съгласно приетите с решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз „Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за присъждане на ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация” в сила от 21.11.2013 г., изменени и допълнени на редовно разширено заседание на УС на БФС на 15.12.2018 г.“. Процедура:  Заявленията се разглеждат от определена от УС на БФС комисия от петима членове на БФС, която има право да покани за събеседване кандидати, ако има такива с еднакви показатели според извършеното класиране или по своя преценка. Победителят се определя чрез обикновено мнозинство от комисията след интервюто при равни други показатели на класиране. Срок за подаване на документите:  Заявленията, придружени от необходимите документи за кандидатстване за ежегодните стипендии на БФС се подават в УС на БФС, включително по поща или чрез куриер в периода от 14 септември до 14 октомври 2022 г., вкл.   За повече информация относно правилата може да се запознаете в прикачения файл.   Успех на всички кандидати!  

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ