Обнародваха новите Условия и ред и Договор на аптеките с НЗОК в Държавен вестник


Уважаеми, колеги,

Публикуваха в Държавен вестник, брой №1 от 02.01.2024 г. новите Условия и ред за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Какво е новото?

Въведени са вече 40 контроли в НЗИС, чрез които НЗОК осъществява предварителен контрол по предписването и отпускането. Всичко касаещо тези контроли, вече НЕ е основание за неизпълнение, съответно за незаплащане на изпълнение на предписанията, АКО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДПИСАНИЕТО ПОЛУЧИ НРН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Тези 40 контроли не позволяват изпълнение на рецептата, ако тя е издадена в противоречие с тях. Повечето са контроли още на ниво предписване, други на ниво отпускане, а някои извършват проверка и на двата етапа.

Въведени са и 15 предупредителни контроли, които само ви предупреждават, но не ви спират да изпълните рецептата. ТЕ СЪЩО НЕ СА ОСНОВАНИЕ ЗА НЕЗАПЛАЩАНЕ на изпълненията. Това са тестови контроли, които след време ще станат предварителен контрол. Засега при активирането им, Вие може да се свържете с предписващия и да уточните дали не е допусната грешка при предписването, но дори да изпълните предписанието, то ще бъде заплатено.

Има актуализиране на някои санкции. Има отпадане на санкциите по предварително провереното от НЗОК чрез контролите в НЗИС.

НЕ БИВА ДА ИМА РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ОТЧЕТЕНОТО КЪМ НЗОК И ИЗВЪРШЕНОТО В НЗИС!

Фармацевтите продължават засега да контролират и носят отговорност основно за следните неща (чл. 15 от Условия и ред):

1. Дали лицето, на което са предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, е с прекъснати здравноосигурителни права към датата на изпълнение на електронното предписание. (Проверката засега продължава да се прави от софтуера на аптеката през услуга на НЗОК и НАП)

2. Дали аптеката е подписала договор за отпускането на предписаните ЛП, МИ или ДХСМЦ. (Вие проверявате и носите отговорност дали сте подписали договор с обхват на изпълнение конкретните продукти, които ще отпускате)

3. Дали въобще предписаните ЛП, МИ и ДХСМЦ се заплащат от НЗОК;

4. Дали предписания брой опаковки от ЛП, МИ и ДХСМЦ и определената доза на прием от лекаря отговарят на предписаното. (Ако по сигнатура лекарят е трябвало да предпише например една опаковка за съответния период, а е предписал повече, Ваша отговорност е да не изпълните това предписание и то няма да ви бъде заплатено)

Накратко ако сте проверили здравноосигурителния статус на ЗОЛ, отпусканите от вас продукти са реимбурсирани от НЗОК и аптеката Ви е подписала договор с НЗОК за отпускането им, след като сте проверили, че предписанието отговаря на сигнатурата, ако НЗИС Ви позволи да отпуснете (получите НРН на отпускане), можете да сте спокойни, че рецептата ще ви бъде реимбурсирана, ако отчетете към НЗОК същото, което сте извършили в НЗИС.

Задължението за отписване от системата за верификация продължава да бъде условие  за реимбурсиране на лекарствените продукти (Медицинските изделия и ДХСМЦ НЕ се верифицират)! Предвижда се предварителен контрол по верификацията  от 01.04.2024 г. подобно на гореописаните контроли, при който аптеките ще бъдат сигурни, че всичко, което са отписали при отпускане и предписанието е получило НРН на отпускане, ще бъде заплатено от НЗОК.

Моля, запознайте се подробно с Пълния текст на Условия и ред и новите контроли в НЗИС в прикачените файлове или в приложените линкове.

Поздрави!

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2024-01-03 11:31:34 | Прочетена: 1473 пъти