АНКЕТНИ КАРТИ ЗА АПТЕЧНАТА КАРТА


ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ВСИЧКИ АПТЕКИ

С ВАЛИДНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ТЪРГОВИЯ

НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

относно: изготвяне на областна аптечна карта

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Уведомявам Ви, че на основание чл. 227б, ал. 5, чл. 227в, ал. 2, чл. 227д, ал. 2 и чл. 227е, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията със заповед на министъра на здравеопазването е утвърдена Методика за изработване на Областна аптечна карта.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 227б, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медициназа област Софияе определена комисия, която в срок от три месеца след назначаване трябва да представи на министъра на здравеопазването изготвената областна аптечна карта, становището по чл. 227в, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, относно необходимият минимален брой аптеки по видове дейности, както и за необходимия минимален брой на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки, които се определят съобразно потребностите на населението в областта, заедно с цялата първична информация, въз основа на които са изготвени.

Във връзка с гореизложеното, приложено Ви изпращам анкетна карта, която следва да попълните и изпратите в срок до 31.08.2022г. в съответната РЗИ (чрез e-mail).

Анкетните карти се подписват от управителите на дружеството, а не от управителите на аптеките, ако това са различни лица!

Напомням, че информацията от анкетните карти е необходима за изготвяне на Аптечната карта и ако Регионалните здравни инспекции не я получат, ще бъдат принудени да отидат на място в аптеките и сами да я съберат...

 

Във връзка с множество запитвания e-mail адресът на Столичната РЗИ за анкетите е kmda2@srzi.bg . На него се изпращат анкетити САМО за аптеки на територията на София - град.

Приложение: Приложение № 5_АНКЕТНА КАРТА аптека

Поздрави!

Димитър Маринов - Главен секретар на БФС

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2022-08-16 10:57:39 | Прочетена: 2487 пъти