NB! Относно проверки на НЗОК за ЛП с INN Piracetam


Колеги,

В момента НЗОК проверява договорните партньори (аптеки) за отпускане на лекарствени продукти с търговско наименование Nootropil.

Напомняме, че съгласно Условия и ред, констативни протоколи могат да бъдат обжалвани от аптеката пред арбитраж в срок от 7 дни от получаването на констативния протокол.

Това е писмото, което БФС изпрати до НЗОК във връзка с проверките.

 

 

ДО

УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,

 

В УС на БФС постъпи информация за провеждани систематични проверки на изпълнителите по договори по чл.45, ал.17 от ЗЗО – търговци на дребно на лекарствени продукти (аптеки) относно отпускане в полза на ЗОЛ на лекарствен продукт с търговски наименования Nootropil, INN Piracetam.

Посоченият продукт е предмет на паралелен внос, поради което същият има определени три различни кода в ПЛС и списък на ЛП на НЗОК, а именно:

 

 

При предписване медицинският специалист попълва произволно един от тези кодове, най – често кодът на ПРУ, които софтуерът предлага като първа алтернатива. При посещение в аптеката, ако продуктът, внесен от ПРУ не е наличен, някои търговци на дребно са отпускали същият продукт от паралелен внос, който, обаче, е с различен код. Проблемът е в липсата на нормативна уредба и пропускът да се предвиди замяна на код, като се има предвид, че става въпрос за един и същи лекарствен продукт, в една и съща опаковка, произведен от един и същи производител и произход (не е налице хипотеза на генерична замяна). Празнотата в правната уредба не следва да засяга достъпът на пациентите до амбулаторно лечение, предвид липсата на една партида от продукта (внесен от ПРУ) спрямо друга (внесена от паралелен внос). Предписващият не може да попълни предписанието при условията на алтернативност на отпускане, което означава на пациентите да бъде отказано отпускането на продукта, въпреки че е наличен в аптеката. Последното е нарушение на сключените договори с НЗОК доколкото продуктът е същият и е наличен в аптеката и необоснованият отказ е едно от най – тежките нарушения от страна на аптеката. Празнотата в правната уредба предпоставя аптеката да извърши винаги едно от две възможни нарушения – да откаже да отпусне продукта и да застраши живота и здравето на пациента (продуктът е за лечение на животозастрашаващи заболявания) или да отпусне продукта, като е налице несъотстветствие в кодовете.

Действащите условия и ред не съдържат изрично нарушение като описаното по – горе. УС на БФС се обръща към вас с призив да не бъдат налагани санкции на аптеките за посоченото, тъй като последното ще съставлява, по същество, санкция за осигурен достъп на пациентите до лекарствена терапия. Също така, посоченото изискване би съставлявало и ограничение на вноса и разпространението на лекарствените продукти от паралелен внос, което е противно на чл.34 от Договор за функционирането на ЕС. Моля да бъде проведена среща, на която да обсъдим проблема и да се потърси общо разрешение в съответствие с правата на достъп на пациентите до лекарствена терапия и на правото на ЕС. В противен случай, аптеките ще бъдат принудени да сезират пациентските организации, обществеността и Европейската комисия.

Като благодарим предварително за правилната преценка на възникналия практически проблем, приемете нашите поздрави.

  

С уважение:

маг.-фарм. Димитър Маринов

Главен секретар на БФС

 

 

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2021-12-08 10:42:34 | Прочетена: 2410 пъти