Общи разпоредби


Обн. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г.

 

Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на магистър-фармацевтите, условията за упражняване на професията "магистър-фармацевт" и отговорността за нарушаване на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и на правилата за добра фармацевтична практика.
(2) Съсловната организация на магистър-фармацевтите по смисъла на този закон е Българският фармацевтичен съюз.
Чл. 2. (1) Българският фармацевтичен съюз (БФС) е юридическо лице със седалище в София.
(2) Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионални фармацевтични колегии.
Чл. 3. (1) Магистър-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в БФС.
(2) Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно.
Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Магистър-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II от Закона за здравето или на Закона за признаване на професионални квалификации и е вписан в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която се установява на работа.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2019-08-15 13:19:00 | Прочетена: 9914 пъти