Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Устрoйство - раздел I


Централни органи

Чл. 6. (1) Органи на БФС на национално равнище са:

1. конгрес;

2. управителен съвет;

3. контролна комисия;

4. комисията по етика;

5. комисията по качество.

(2) За подпомагане дейността на органите по ал. 1 на национално равнище могат да се създават експертни комисии по ред, определен в устава на организацията.

Чл. 7. (1) Конгресът на БФС се състои от представители на регионалните му колегии.
 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове. При брой на членовете на регионалната колегия, който е с повече от 5 души над нормата на представителство, броят на делегатите се увеличава с един.
 
(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Делегатите по ал. 2 се избират не по-късно от 30 дни преди определената дата на провеждане на заседанието на конгреса на БФС.
 
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Когато в срока по ал. 3 са избрани по-малко от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът се отлага с два месеца.
 
(5) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Когато след изтичането на двумесечния срок по ал. 4 не са избрани повече от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът на БФС се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок.
 
(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Членовете на органите на БФС на национално равнище вземат участие в заседанията на конгреса по право, като имат право на глас, ако са избрани за делегати от съответната регионална колегия, в която членуват.
 
(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Конгресът на БФС се свиква на редовни заседания веднъж на три години и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БФС.

Чл. 8. Конгресът на БФС:

1. приема, изменя и допълва устава на организацията;

2. приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и за обнародване в "Държавен вестник";

3. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по етика; председателя и членовете на комисията по качество по ред, определен в устава;

4. приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия, на комисията по етика и на комисията по качество;

5. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;

7. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на организацията.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Конгресът на БФС се смята за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните по реда на чл. 7, ал. 2 делегати.
 
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Конгресът на БФС приема, изменя и допълва устава и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта с квалифицирано мнозинство от две трети от общия брой на делегатите, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието делегати.
 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС.

Чл. 10. Управителният съвет на БФС се състои от председател, заместник-председатели, главен секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете се определя с устава на организацията.

Чл. 11. (1)Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца.

(2) Най-малко веднъж на 6 месеца се провежда разширено заседание на управителния съвет, на което участват с право на съвещателен глас председателите на регионалните фармацевтични колегии, председателите на контролната комисия, на комисията по етика, на комисията по качество, председателите на експертните комисии и членовете на Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването, които са представители на БФС.

Чл. 12. Управителният съвет на БФС:
1. свиква конгрес;
 
2. осигурява изпълнението на решенията на конгреса;
 
3. управлява имуществото на организацията;
 
4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) създава и води националния регистър на членовете си по чл. 5, ал. 1, т. 4 и обнародва в "Държавен вестник" списък с имената на лицата, регистрирани да упражняват професията, като списъкът се актуализира ежегодно и се обнародва в "Държавен вестник";
 
5. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
 
6. ръководи дейността на БФС по изпълнението на неговите функции;
 
7. избира и освобождава представителите на съсловната организация във Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването;
 
8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.
 
9. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) приема правила за водене и поддържане на регистрите на членовете на БФС;
 
10. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява други дейности, предвидени в устава на организацията;
 
11. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия;
 
12. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява други дейности, посочени в закон.

Чл. 13. (1) Председателят на управителния съвет на БФС организира и ръководи работата му и го представлява.

(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

(3) Главният секретар на управителния съвет:

1. организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет;

2. организира заседанията на управителния съвет;

3. организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет.

Чл. 14. (1) Контролната комисия на БФС се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.
 
(2) Комисията по ал. 1:
 
1. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) контролира законосъобразността и съответствието с устава на взетите от управителния съвет на БФС решения и тяхното изпълнение;
 
2. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) контролира съответствието на взетите от управителния съвет на регионалните колегии на БФС решения с решенията на органите на национално равнище и тяхното изпълнение и в случай на несъответствие сезира контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия;
 
3. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия, в случай че контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия не свика такова при условията и в срока по чл. 27, ал. 2, т. 4; общото събрание се свиква чрез публикуване на покана на интернет страницата на БФС не по-късно от 30 дни преди определената дата на събранието;
 
4. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) разглежда отчетите по чл. 22, ал. 1, т. 7 и се произнася по тях;
 
5. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) разглежда докладите по чл. 27, ал. 2, т. 3 и се произнася по тях;
 
6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) представя пред конгреса на БФС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет.
 
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. За заседанията и се канят заинтересованите страни.
 
(4) Председателят и членовете на комисията по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на управителния съвет.

Чл. 15. (1) Комисията по етика на БФС се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.

(2) Комисията по ал. 1 се произнася по въпросите, свързани с прилагането на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, възникнали при упражняването на професията "магистър-фармацевт".

(3) Комисията по ал. 1 изготвя проект за Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта.

(4) Комисията по ал. 1 се произнася и по искане на съответните регионални комисии по етика и качество.

(5) Комисията по ал. 1 оказва методична помощ на регионалните комисии по етика и качество.

(6) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. За заседанията ѝ се канят заинтересуваните страни.

Чл. 16. (1) Комисията по качество се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.
 
(2) Комисията по ал. 1:
 
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изготвя правилата за добра фармацевтична практика по чл. 5, ал. 1, т. 3;
 
2. работи за утвърждаване на висок професионализъм при упражняване на професията "магистър-фармацевт";
 
3. разработва и утвърждава програмите за продължаващото обучение на магистър-фармацевтите;
 
4. организира провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти;
 
5. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;
 
6. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява контрола по чл. 5, ал. 1, т. 6.
 
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са открити.

Чл. 17. (1) Експертните комисии се състоят от председател и членове. Броят на членовете им, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БФС.

(2) Комисиите по ал. 1 дават:

1. експертни становища при поискване от страна на органите по чл. 6, ал. 1, т. 2 - 5;

2. експертни становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;

3. предложения за изменение и допълнение на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.

Чл. 18. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органа по чл. 6, ал. 1, т. 2, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 20 работни дни за календарна година, а лицата, избрани в органите по чл. 6, ал. 1, т. 3 - 5 - в размер до 10 работни дни.

(2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.

(3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползването на отпуска.

(4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следваща календарна година.

(5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя.


Сподели

Публикувана на 2019-08-15 11:28:41 | Прочетена: 539 пъти