Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Функции


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Българският фармацевтичен съюз:
 
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
 
2. изготвя и приема Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта и упражнява контрол по спазването му;
 
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) приема правила за добра фармацевтична практика и ги предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването, след становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";
 
3а. (нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изпращат приетите правила за добра фармацевтична практика по т. 3 за становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";
 
4. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) създава и води национален електронен регистър и регионални регистри на членовете си;
 
5. налага санкциите, предвидени в този закон;
 
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) организира, координира, провежда, регистрира и контролира продължаващото обучение на магистър-фармацевтите при условия и по ред, определени в чл. 182 от Закона за здравето;
 
7. участва със свои представители във Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването;
 
8. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;
 
9. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето;
 
10. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина;
 
11. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда съгласно устава на организацията;
 
12. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява други дейности, предвидени в устава на организацията;
 
13. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия;
 
14. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява други дейности, посочени в закон.
 
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Правилата за добра фармацевтична практика по ал. 1, т. 3 представляват система от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които магистър-фармацевтите може да прилагат в съответствие с опита си и професионалната си преценка.
 
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Правилата за добра фармацевтична практика по ал. 1, т. 3 се актуализират при необходимост или при поискване на всяка една от страните по реда на този закон.
 
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на здравеопазването утвърждава правилата за добра фармацевтична практика по ал. 1, т. 3 в срок до един месец от предоставянето им и ги обнародва в "Държавен вестник".

Сподели

Публикувана на 2019-08-15 12:50:21 | Прочетена: 518 пъти