Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Членство, права и задължения - раздел I


Членство

Чл. 31. (1) Членството в БФС възниква с вписването в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която магистър-фармацевтът упражнява дейността си, а за магистър-фармацевт, който не упражнява професията си - по постоянен адрес.

(2) Вписването се извършва след подаване в колегията по ал. 1 на заявление от магистър-фармацевта. В заявлението се посочват трите имена, единният граждански номер, съответно личният номер - за чужденец, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.

(3) Към заявлението за вписване се прилагат:

1. диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) документ за придобита специалност или за научна степен - при наличие на такива;

3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;

4. извлечение от регистъра за наложено наказание - при подновяване на членството;

5. свидетелство за съдимост;

6. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.)

7. разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Магистър-фармацевтите, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване и удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Чуждите граждани извън тези по ал. 4 прилагат към заявлението за вписване и следните документи:

1. документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;

2. удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и/или удостоверение за признаване на специализация, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, или

3. удостоверение за успешното полагане на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" и/или буква "б" от Закона за здравето.

Чл. 32. (1) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия проверява наличието на изискванията за вписване на магистър-фармацевта в колегията.

(2) При съответствие с изискванията по ал. 1 вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по чл. 31.

(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Вписването в регистъра по чл. 31, ал. 1 в случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия изпраща заявление до управителния съвет на БФС за вписване в националния регистър. В срок до един месец управителният съвет на БФС издава членска карта по образец, утвърден от БФС.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Отказ за вписване в регистъра на регионалната фармацевтична колегия се прави при:

1. неспазване на изискванията по чл. 31, ал. 2 - 6;

2. заличаване на лицето от регистъра на друга регионална фармацевтична колегия - за срока на наказанието.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Отказът по ал. 6 може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред управителния съвет на БФС, който се произнася с решение в едномесечен срок.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Решенията на управителния съвет на БФС могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В регистрите по чл. 5, ал. 1, т. 4 се вписват следните обстоятелства:

1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;

2. адресът по местоживеене и месторабота;

3. номерът и датата на дипломата за завършено висше образование с придобита образователна квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) специалността, научната степен - номер и дата на дипломата;

5. наложените наказания по реда на този закон;

6. други.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 4 в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Председателят на управителния съвет на съответната регионална фармацевтична колегия уведомява в 10-дневен срок управителния съвет на БФС за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра ѝ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Управителният съвет на БФС вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.


Сподели

Публикувана на 2018-12-13 10:37:25 | Прочетена: 159 пъти