Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Членство, права и задължения - раздел II


Права и задължения

Чл. 34. Членовете на БФС имат право:

1. да избират и да бъдат избирани в централните и регионалните органи на БФС;

2. да се ползват от помощта на БФС при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях;

3. да бъдат информирани за дейността на БФС;

4. на материална помощ съгласно устава на БФС в случаи на прекратяване на трудовите и гражданските им правоотношения, възникнали при упражняване на професията "магистър-фармацевт", на загубена трудоспособност, както и на материална помощ за семействата им в случай на тяхната смърт;

5. да се ползват от помощта на БФС за повишаване на квалификацията си;

6. на достъп до информацията, вписана в регистъра.

Чл. 35. Членовете на БФС са длъжни да:

1. упражняват своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;

2. спазват правилата за добра фармацевтична практика;

3. спазват устава на БФС и устава на регионалната фармацевтична колегия;

4. уведомяват управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в която членуват, за промените в обстоятелствата, които подлежат на вписване.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които извършват дейност при условията и по реда на част втора от Закона за признаване на професионални квалификации, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.


Сподели

Публикувана на 2019-08-15 11:55:32 | Прочетена: 496 пъти