Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Нарушения и наказания


Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37 - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Магистър-фармацевтите носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:

1. неспазване на правилата, определени в Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;

2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) неспазване на правилата за добра фармацевтична практика по чл. 5, ал. 1, т. 3.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Контролът по спазване на правилата за добра фармацевтична практика по чл. 5, ал. 1, т. 3 се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" по реда на Закона за лечебните заведения съвместно с Българския фармацевтичен съюз.

Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За нарушения по чл. 37, ал. 1, т. 1 на магистър-фармацевта могат да бъдат налагани следните наказания:

1. порицание;

2. глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;

3. заличаване от регистъра на регионалната фармацевтична колегия за срок от три месеца до три години.

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Нарушенията по чл. 37, ал. 1, т. 1 се установяват с акт за констатирано нарушение.

(2) Актовете по ал. 1 се съставят от членовете на комисията по етика и качество към съответната регионална фармацевтична колегия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия.

(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на работодателя на наказаното лице.

Чл. 40. (1) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на съответната регионална фармацевтична колегия.

Чл. 41. (1) Налагането на наказанията по чл. 38 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност на нарушителя.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато при разглеждането на жалби органите по чл. 15, 16 и 28 констатират данни за други нарушения извън тези по чл. 37, ал. 1, т. 1, те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.

Чл. 42. Лицата, които по силата на служебните си задължения имат достъп до информация от регистъра на магистър-фармацевтите, са длъжни да не я разгласяват пред други лица, освен в случаите, предвидени със закон.


Сподели

Публикувана на 2018-12-13 10:41:06 | Прочетена: 584 пъти