Как да получа удостоверение за чужбина или удостоверение, което да послужи пред Министерство на здравеопазването?


Българският фармацевтичен съюз издава удостоверение за представяне пред Министерство на здравеопазването и удостоверение за представяне в чужбина на магистър-фармацевти, редовни членове на съсловната организация за членството и липсата на наложени административни наказания, свързани с правото да упражнява фармацевтичната професия. Удостоверенията се издават само на български език със срок на действие 3 (три) месеца от датата на издаване.

1) Необходими документи за издаване на удостоверенията:

1. Препис на диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Фармация“ и професионална квалификация „магистър-фармацевт“-заверен от заявителя;

2. Съсловна организация/Национален компетентен орган, пред който удостоверението/ята ще послужи. В удостоверението могат да бъдат посочени до 2 (две) съсловни организации (лица) в една държава-членка на ЕС;

3. Документ за платена такса по банков път за издаване на удостоверението/ята;

4. Заявление за издаване на удостоверение (моля, вижте файла, прикачен по-долу).

Забележка:

*За магистър - фармацевти, които към момента на подаване на заявлението не са членове на БФС или са уведомили, че не упражняват професия на територията на България в удостоверението изрично се посочва, че не са редовни членове на БФС към момента, съответно периода през който са били членове и наличието за периода на членство административни наказания.

**Всички документи се представят на български език.

Официални документи на чужд език се представят в превод на български език от регистриран преводач след легализация/поставяне на апостил.

2) Срокове и суми за издаване на удостоверения:

___________________________________________________________________________
1. Издаване на удостоверение, което да послужи пред Министерство на здравеопазването и удостоверение за чужбина
                                                     (комплект)
Вид услуга Срок за издаване Сума за плащане
Стандартна услуга 14 дни 60 лв.
Експресна услуга 1 работен ден 100 лв.
___________________________________________________________________________
2.  Издаване или преиздаване само на едно удостоверение по избор, което да послужи пред Министерство на здравеопазването или удостоверение за  чужбина
 
2.1. ИЗДАВАНЕ
Вид услуга Срок за издаване Сума за плащане
Стандартна услуга 14 дни 50 лв.
Експресна услуга 1 работен ден 80 лв.
 
2.2. ПРЕИЗДАВАНЕ (дубликат) или ЗАВЕРКА на вече издадени документи по т. 1 и т. 2.1 (за срока на валидност на оригинала)
Вид услуга Срок за издаване Сума за плащане
Стандартна услуга 14 дни 20 лв.
Експресна услуга 1 работен ден 50 лв.
___________________________________________________________________________

3. Изпращане на документи до съответната съсловна организация/национален компетентен орган в държавите, които го изискват:

- Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;

- Германия.

Вид услуга Срок на доставка Сума за плащане
Изпращане на целия набор от документи от името на БФС 2 работни дни 85 лв.
___________________________________________________________________________
Настоящите тарифи влизат в сила от 01.11.2017 г. съгласно взето решение на редовно заседание на УС на БФС, с протокол № 101/01.11.2017 г.

 3) Банкова сметка за заплащане на цена за удостоверение за чужбина:

УниКредит Булбанк АД

BIC-UNICRBGSF

IBAN: BG87UNCR70001515062941

Български фармацевтичен съюз

В платежното нареждане се посочва – удостоверение за чужбина и страната, за която се издава. Заявлението се разглежда след получаване на цената за издаване на удостоверението.

4) Заявлението и приложените към него документи се подават по следните начини:

1. на място в седалището на БФС гр.София, бул. Драган Цанков № 36, СТЦ Интерпред, офис 602Б, работно време в делнични дни от 09:00 часа до 17:00 часа;

2. на електронен адрес – office@bphu.bg (при подаване по електронен път документите на хартиен носител се представят при получаване на удостоверението);

3. по поща или куриер.

5) Издаденото удостоверение се получава лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно (не е необходима нотариална заверка).

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2018-04-13 10:44:57 | Прочетена: 4436 пъти