Как мога да стана член на БФС?


Как мога да стана член на БФС?

За да станете член на Съюза са необходими следните условия:

1. да сте магистър по фармация;

2. да подадете в РФК (по месторабота, ако ще практикувате или по местоживеене, ако няма да практикувате) заявление за вписване в БФС, към което да приложите необходимите документи


Защо трябва да членувам в БФС и каква е неговата роля?

Съсловните организации заемат все по-важно място в регулирането на дейността на хората, практикуващи определени професии. Най-важните функции на БФС са:

- защита на професионалните права и интереси на неговите членове;

- определяне на основните правила, по които ще работи съсловието;

- повишаване квалификацията на специалистите, упражняващи професията.


Задължително ли е членството в БФС?

Да, ако сте магистър по фармация и практикувате професията си. Ако не практикувате или сте пенсионер, членството Ви в съюза е доброволно.


Къде трябва да се запиша, за да стана член на БФС?

Ако практикувате професията си, това трябва да стане в РФК по месторабота. Ако не практикувате и желаете да станете член, трябва да подадете документите си в РФК по местоживеене.


Какви документи трябва представя, за да стана член на съюза?

Документите са описани в ЗСОМФ и "Правилник за структурата организация и реда за водене на Регистъра на членовете на Български фармацевтичен съюз. Уникален идентификационен код (УИН). Европейска професионална карта".


Трябва ли задължително да плащам членски внос?

Да, ако сте член на БФС, сте длъжен да плащате членски внос. Незаплащайки членския си внос се самоизключвате от БФС.


Какъв е размерът на членския внос?

Размерът на месечния членски внос се определя от Общото събрание на РФК, в която членувате. Според Устава на БФС той не може да е по-малък от 10 лв.


Къде и кога трябва да плащам члески внос?

Членският внос се заплаща ежемесечно, тримесечно, шестмесечно или годишно в офиса на РФК, в която членувате, в брой или по банков път, ако вашата колегия има открита банкова сметка.


За какво ще се изразходват средствата от членския внос?

За да може да функционира нормално и да изпълнява функциите, вменени от ЗСОМФ, БФС има нужда от финансови средства.

Те се изразходват от централното ръководство на БФС и от ръководствата на РФК съгласно правилата, определени от Конгреса или Общото събрание на съответната организация.


Какви права имам като член на БФС?

Правата ви като член на БФС са определени от ЗСОМФ и са следните:

- да избирате и да бъдете избирани в централните и регионалните органи на БФС;

- да се ползвате от помощта на БФС при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса за сключване на договор;

- да бъдете информирани за дейността на БФС;

- да ползвате материална помощ съгласно устава на БФС в случаи на прекратяване на трудовите и граждански правоотношения, възникнали при упражняване на професията "магистър-фармацевт", загубена трудоспособност, както и на материална помощ за семействата в случай на смърт;

- да се ползвате от помощта на БФС за повишаване на квалификацията си;

- на достъп до информацията, вписана в регистъра.


Какви задължения имам като член на БФС?

Задълженията ви като член на БФС са определени от ЗСОМФ и са следните:

- да упражнявате своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;

- да спазвате правилата за добра фармацевтична практика;

- да спазвате устава на БФС и устава на регионалната фармацевтична колегия;

- да уведомявате управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в която членувате, за промените в обстоятелствата, които подлежат на вписване


Какво ще стане, ако не заплащам членския си внос?

Ако не заплащате редовно членския си внос, Вие автоматично ще бъдете заличен от регистъра на БФС. Това Ви отнема правото да упражнявате професията си на магистър фармацевт.


Към кого трябва да се обърна , ако имам проблеми в работата си?

Ако решаването на вашите проблеми е в правомощията и от компетенцията на БФС, Вие можете да ги отнесете към ръководството на РФК ,в която членувате.


Как да разбера към коя РФК да се запиша?

Седалищата на регионалните фармацевтични колегии и регионите, които те обхващат са изнесени в приложение към ЗСОМФ .



Сподели

Публикувана на 2017-03-20 11:26:22 | Прочетена: 42238 пъти