Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Устройство и органи, Раздел I


Раздел I - Централни органи

 

Чл. 5. (1) Органи на БФС на национално равнище са:

 1. Конгрес;
 2. Управителен съвет;
 3. Контролна комисия;
 4. Комисия по етика;
 5. Комисия по качество.

(2) За подпомагане дейността на органите по ал. 1 на национално равнище могат да се създават експертни комисии по решение на УС. За работата си в комисиите лицата, които са членове на органи на БФС на централно или на регионално равнище, не получават възнаграждение.

 

1.     Конгрес на БФС. Състав

 

Чл. 6. (1) Конгресът на БФС се състои от представители на регионалните му фармацевтични колегии (РФК).

(2) Членовете на централните ръководни органи на БФС и председателите на РФК могат да присъстват на конгреса.

(3)Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство 1 /един/ делегат на 10 /десет/ членове. Всеки представител има право на един глас. Колегията добива право на още един делегат, ако броят на членовете надвишава с повече от 5 кратно на 10 число. Броят на представителите на РФК при откриване на Конгреса се определят от избраните от общите събрания на РФК представители съгласно представени на УС на БФС от председателите на УС на РФК списъци по реда на ал.4. Заместването на избраните с резервни представители се извършва съобразно изпратените по ал.4 списъци.

(4) Редът за избор на представителите по ал. 1 се определя от уставите на съответните РФК или съобразно решение на общото събрание на РФК. Общото събрание на РФК избира резервни представители в съотношение една трета спрямо броя на основните. В едноседмичен срок от провеждане на общото събрание на РФК на БФС, председателят на УС на РФК на БФС изпраща до УС на БФС списък с избраните основни и резервни представители и заверен препис от протокола от общото събрание. Заместването на основните от избраните резервни делегати се извършва по ред, определен с уставите на РФК.

(5) Мандатът на избраните представители по ал. 1 е 3 /три/ години или до провеждането на следващия редовен Конгрес на БФС. Резервните представители се включват в низходящ ред по броя на събраните гласове на общото събрание на РФК до изтичане на мандата, когато е необходимо да бъде заменен делегат на съответната РФК.

(6) Представителите на регионалните фармацевтични колегии участват в Конгреса на БФС лично.

(7) Представителите на регионалните фармацевтични колегии удостоверяват самоличността си и правомощията си с документ за самоличност и протокол от ОС на съответната регионална колегия за неговия избор.

 

Председател и секретар

 

Чл. 7. (1) Работата на Конгреса на БФС се ръководи и организира от председател и секретар. Конгресът избира с явно гласуване и обикновено мнозинство председател, който ръководи заседанието и секретар, който изготвя протокола от заседанието. За председател и секретар на конгреса могат да бъдат избирани само лица, които са представители на регионалните фармацевтични колегии.

(2) За всяко заседание на конгреса се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря. Протоколът отразява:

1. мястото и времето на провеждане на конгреса и дневния ред;

2. имената на председателстващия заседанието, секретаря и на преброителите на гласовете при гласуване;

3. проведените гласувания и резултатите от тях.

(3) Всички документи, свързани със свикването и провеждането на конгрес се прилагат към протокола. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в архивите на Българския фармацевтичен съюз най-малко 10 (десет) години от края на годината, в която конгресът е бил проведен.

(4) Преди откриване на конгреса се извършва регистрация на присъстващите представители на регионалните фармацевтични колегии, което се удостоверява от тях с подпис в нарочен списък за регистрация.

 

Компетентност

 

Чл. 8. Конгресът на БФС:

 1. приема, изменя и допълва Устава на организацията;
 2. приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и за обнародване в "Държавен вестник";
 3. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по етика; председателя и членовете на комисията по качество;
 4. приема отчетите за дейността на централните ръководни органи на БФС;
 5. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;
 6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;
 7. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на организацията.

 

Чл. 9. (1) Решенията на Конгреса, и на централните ръководни органи на БФС, са задължителни за РФК и за членовете на БФС.

(2) Решенията на Конгреса на БФС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено изрично.

 

Провеждане и свикване

 

Чл. 10. (1) Конгресът на БФС се свиква на редовни заседания веднъж на 3 (три) години. Извънреден конгрес може да се свиква в периода между редовните конгреси.

(2) Конгресът на БФС се свиква с писмена покана, публикувана в централен ежедневник и на интернет страницата на БФС.

(3) Времето от публикацията на поканата в централния ежедневник и на интернет страницата на БФС до откриване на Конгреса не може да бъде по-малко от един месец.

(4) Поканата за свикване съдържа датата, часа, мястото на провеждане и дневният ред на Конгреса.

(5) Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на Конгреса, се предоставят на РФК и се публикуват на интернет страницата на БФС най-късно до две седмици преди датата на Конгреса.

(6) Конгресът разглежда и взема решения само по въпроси, включени и приети в дневния ред.

(7) Редовен отчетно – изборен Конгрес се провежда не по-късно от 2 /два/ месеца след изтичане на 3 /три/ годишния мандат на избраните представители в централните органи.

(8) В случай, че Конгресът на БФС не бъде свикан по установеният ред в срока по ал. 7, Контролната комисия свиква и провежда Конгрес в едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 7.

 

Чл. 11. (1) Извънредно заседание на Конгреса на БФС се свиква:

 1. по решение на Управителния съвет (УС) на БФС;
 2. по искане на повече от ½ /една втора/ от делегатите на конгреса, отправено писмено до УС на БФС;
 3. по искане на повече от 1/3 /една трета/ от членовете на БФС, отправено писмено до УС на БФС;

(2) В двумесечен срок от искането по т. 2 или т. 3 от предходната алинея Управителният съвет на БФС е длъжен да свика Конгреса.

(3) В случай че Управителният съвет не свика извънреден Конгрес в определения срок, той се свиква и провежда от Контролната комисия в едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 2.

 

Кворум

 

Чл. 12. (1) Конгресът на БФС се смята за законно проведен при присъствието най-малко на 2/3 (две трети) от избраните представители на регионалните фармацевтични колегии.

(2)При липса на кворум Конгресът се отлага с един час, след което се провежда на същото място и при същия дневен ред с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината от избраните делегати.

 

Мнозинство

 

Чл. 13. Решенията на Конгреса на БФС относно приемане, изменение и допълване на този Устав и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта, се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от делегатите, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от регистрираните делегати.

 

2.     Управителен съвет на БФС. Състав

 

Чл. 14. (1) Конгресът на БФС избира Управителен съвет от 15 /петнадесет/ членове, в това число: Председател, 2 /двама/ заместник-председатели, главен секретар и 11 /единадесет/ членове с тайно гласуване.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 3 /три/ години.

(3) Председателят и всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде преизбиран за не повече от 2 /два/ последователни мандата на една и съща длъжност.

(4) Членовете на Управителния съвет имат права и задължения в зависимост от вътрешното разпределение на функциите помежду им, с изрично решение на УС на БФС.

(5) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове.

 

Управление и представителство. Вътрешно разпределение на функциите

 

Чл. 15. (1)Председателят на УС на БФС организира и ръководи работата на УС и го представлява пред трети лица съобразно правомощията си, следващи се от закона, този устав, решенията на Конгреса и на УС на БФС. Длъжността на Председателя на УС на БФС е платена, като възнаграждението му се определя от Конгреса.

(2) Председателят на БФС се отчита и е отговорен пред Конгреса.

(3) Председателят има правото и задължението да:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Конгреса;
 2. организира дейността на БФС и осъществява неговото ежедневно управление, и осигурява разумно управление и защита на имуществото и доброто име на БФС;
 3. сключва трудовите договори със служителите на БФС;
 4. осъществява функциите, които са му възложени съгласно закона или от Конгреса или Управителния съвет.

(4) Конгресът избира:

 1. двама заместник-председатели на Управителния съвет, които подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие, с изрична заповед на председателя. При невъзможност на Председателят да оправомощи заместник председател, решение за това взима Управителния съвет.
 2. главния секретар на Управителния съвет и на организацията който: организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на Управителния съвет; организира заседанията на Управителния съвет; организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на Управителния съвет. Длъжността на Главния секретар на БФС е платена, като възнаграждението му се определя от Конгреса. Възнаграждението е основно по смисъла на КТ и е равно на осем минимални работни заплати.
 3. членове на Управителния съвет.

 

Компетентност на Управителния съвет. Кворум и мнозинство

 

Чл. 16. (1) Управителният съвет взема решения, които са в неговата компетентност, в съответствие с този Устав, решенията на Конгреса и приложимото право.

(2) Управителният съвет:

 1. свиква Конгреса на БФС;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Конгреса;
 3. управлява имуществото на организацията;
 4. създава и води националния регистър на членовете си по чл. 4, т. 5 от този Устав и обнародва в "Държавен вестник" списък с имената на лицата, регистрирани да упражняват професията, като списъкът се актуализира всяка година. Списъкът се публикува и на интернет страницата на БФС и се актуализира периодично – на всеки шест месеца;
 5. изготвя и приема правилник и указания за поддържане и водене на регистрите на РФК;
 6. приема инструкции за съдържанието и значението на уникалния идентификационен номер (УИН) по регистъра на членовете на БФС. Регистърът, воден от УС на БФС, съдържа данните съгласно ЗСОМФ и Устава на БФС;
 7. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
 8. ръководи дейността на БФС по изпълнението на неговите функции;
 9. избира и освобождава представители във Висшия медицински съвет и във Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването, в Консултативния съвет към министъра на финансите, както и в други органи съгласно действащото законодателство.
 10. представя отчет за дейността си пред Конгреса на БФС;
 11. изготвя и приема правилник за работа на УС на БФС;
 12. определя вида и размера на възнагражденията на членовете на експертните комисии, както и на техническия и помощен персонал, работещ в централните ръководни органи на БФС;
 13. взема решения за присъждане на почетно членство;
 14. разглежда и взема решения за избор на физически и юридически лица, с които централните органи на БФС имат или ще имат договорни взаимоотношения, разглежда и одобрява договори и определя вида и размера на възнагражденията им съгласно Правилата за набиране и разходване на средствата на БФС;
 15.  взема решения за награждаване на изтъкнати членове на БФС;
 16. извършва други дейности свързани с фармацията в България, в изпълнение на решенията и насоките на конгреса и правилата за добра фармацевтична практика;
 17. определя правилата за издаване, преиздаване и други във връзка с членската карта на членовете на БФС.

(3) Управителният съвет на БФС определя 9 представители на БФС за участие в съгласуването с НЗОК на условията и редът за сключване на индивидуалните договори за заплащане на лекарствени продукти.

 

Свикване и провеждане на заседанията на УС

 

Чл. 17. (1) Управителният съвет провежда редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на организацията най-малко веднъж на 2 /два/ месеца.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

(3) Заседанията на Управителния съвет се свикват с покана до членовете на Управителния съвет най-малко 3 /три/ работни дни преди датата на заседанието. Поканата може да се изпраща по поща, с куриерски услуги, по електронна поща и по факс, като към нея се прилага дневният ред на заседанието. Поканата и дневният ред се публикуват на интернет страницата на БФС най-малко 3 /три/ работни дни преди заседанието.

(4) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на повече от 1/3 /една трета/ от членовете му.

(5) Всеки член на Управителния съвет има право на 1 /един/ глас.

(6) Управителният съвет приема решения, ако повече от половината от членовете присъстват лично.

(7) Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство.

(8) При необходимост УС на БФС може да взема решения без да бъде провеждано присъствено заседание, ако протокола за взетото решение бъде подписан от всички негови членове без забележки и възражения до 7 /седем/ работни дни от провеждане на заседанието.

(9) Най-малко веднъж на 6 /шест/ месеца се провежда разширено заседание на Управителния съвет, на което участват с право на съвещателен глас председателите на регионалните фармацевтични колегии, председателите на контролната комисия, на комисията по етика, на комисията по качество, председателите на експертните комисии и представители във Висшия медицински съвет и във Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването, в Консултативния съвет към министъра на финансите, както и в други органи съгласно действащото законодателство.

(10) Лица, които не са членове на Управителния съвет, имат право да присъстват на негови заседания по решение на Управителния съвет, като това обстоятелство се отбелязва в протокола.

(11) Председателят свиква извънредни заседания при необходимост. Дневният ред и материалите се изпращат на членовете на УС 1 /един/ работен ден преди провеждане на заседанието.

 

Протоколи

 

Чл. 18. (1) Управителният съвет води протокол за всяко заседание, който се подписва от председателя, главния секретар и протоколчика.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, ведно със списък с имената и подписите на присъствалите членове на УС.

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко 5 /пет/ години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание. Главният секретар организира публикуването на протоколите на интернет страницата на БФС, в срок до 7 /седем/ работни дни след проведеното заседание. Протоколите са достъпни само за членовете на БФС.

 

3.     Контролна комисия на БФС

 

Чл.19. (1) Конгресът на БФС избира Председател и 4 /четири/ членове на Контролна комисия с тайно гласуване.

(2) Съставът на Контролната комисия се избира за срок от 3 /три/ години.

(3) Председателят и членовете може да бъдат преизбирани за не повече от 2 /два/ последователни мандата.

(4) Членовете на Контролната комисия имат права и задължения, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите помежду им.

(5) Членовете на Контролната комисия са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове.

 

Чл. 20. Правомощия на Контролната Комисия на БФС:

 1. контролира законосъобразността и съответствието с Устава, на взетите от Управителния съвет и другите централните ръководни органи на БФС решения и тяхното изпълнение;
 2. разглежда докладите на контролните комисии на регионалните фармацевтични колегии в случай на констатирани нарушения на закона и се произнася по тях;
 3. представя пред Конгреса на БФС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на председателя и на членовете на Управителния съвет на БФС;
 4. при констатирани нарушения или престъпления Контролната комисия съзира компетентните органи.

 

Чл. 21. (1) Заседанията на Контролната комисията са закрити. За заседанията й се канят всички заинтересованите страни.

(2) Председателят и членовете на Контролната комисия могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет.

(3) Контролната комисия приема своите решения с обикновено мнозинство в присъствие на повече от ½ /една втора/ от членовете си.

(4) Контролната комисия приема правилник и осъществява дейността си съгласно него.

 

4.     Комисия по етика на БФС

 

Чл. 22. (1) Конгресът на БФС избира Председател и 6 /шест/ членове на Комисия по етика.

(2) Председателят и членовете на Комисията по етика се избират за срок от 3 /три/ години.

(3) Председателят и всеки от членовете на Комисията по етика може да бъде преизбиран за не повече от 2 /два/ последователни мандата.

(4) Членовете на Комисията по етика имат права и задължения, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите помежду им.

(5) Членовете на Комисията по етика са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове.

 

Чл. 23. (1) Комисията по етика се произнася по въпросите, свързани с прилагането на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, възникнали при упражняването на професията "магистър-фармацевт".

(2) Комисията по етика изготвя проект на Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта.

(3) Комисията по етика се произнася и по искане на съответните регионални комисии по етика и качество.

(4) Комисията по етика оказва методична помощ на регионалните комисии по етика и качество.

(5) Заседанията на комисията по етика са закрити. На заседанията се канят заинтересованите страни.

(6) Комисията по етика приема своите решения с обикновено мнозинство от членовете си.

(7) Комисията по етика приема правилник и осъществява дейността си съгласно него.

 

5.     Комисия по качество на БФС

 

Чл. 24. (1) Конгресът на БФС избира Председател и 6 /шест/ членове на Комисия по качество.

(2) Председателят и членовете на Комисията по качество се избират за срок от 3 /три/ години.

(3) Председателят и всеки от членовете може да бъде преизбиран за не повече от 2 /два/ последователни мандата.

(4) Членовете на Комисията по качество имат права и задължения, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите помежду им по изрично решение на комисията.

(5) Членовете на Комисията по качество са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове.

 

Чл. 25. (1) Правомощия на Комисията по качество:

 1.   разработва и контролира прилагането на правилата за добра фармацевтична практика, утвърдени по реда на чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
 2.   работи за утвърждаване на висок професионализъм при упражняване на професията "магистър-фармацевт";
 3.   разработва и утвърждава програмите за продължаващото обучение на магистър-фармацевтите. Обобщава постъпилите от регионалните фармацевтични колегии годишни отчети за проведените на територията на съответната РФК форми на продължаващо обучение;
 4.   организира провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти;
 5.   участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията.

(2) Заседанията на Комисията по качеството са открити.

(3) Комисията по качество приема своите решения с обикновено мнозинство.

(4) Комисията по качество приема правилник и осъществява дейността си съгласно него.

 

6.     Експертни комисии на БФС

 

Чл. 26. (1) Експертните комисии могат да се създават, при необходимост, с решение на УС.

(2) Експертните комисии, се състоят от експерти, специалисти в дадена област и могат да бъдат от състав от не повече от 5 /пет/ члена, от които един е председател.

 

Чл. 27. (1) Права и задължения на Експертните комисии:

 1. дават експертни становища при поискване от страна на Управителния съвет, контролната комисия, комисията по етика и комисията по качество;
 2. дават експертни становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;
 3. дават предложения за изменение и допълнение на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.

(2) Заседанията на Експертните комисии са закрити.

(3) Резултатите от дейността на Експертните комисии се представят писмено на Управителния съвет.

(4) Експертната комисия приема своите решения с квалифицирано мнозинство. При несъгласие по разглеждания въпрос, членът на Експертната комисия подписва с особено мнение.

 

7. Общи разпоредби, касаещи членовете на органите на БФС

Избор и освобождаване от длъжност

 

Чл. 28. (1). Председателят, заместник-председателите и главният секретар се избират или преизбират от Конгреса на БФС чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите делегати на Конгреса.

(2) Избран е кандидатът получил повече от половината от гласовете на присъстващите членове на конгреса. Ако при първото гласуване никой от кандидатите за председател, зам. председатели и главен секретар на УС не получи необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидата получил повече гласове.

(3) Членовете на УС, с изключение на председателя, зам. председателите и главния секретар, се избират с тайно гласуване. Избрани членове са първите 11 /единадесет/ получили най-много гласове.

(4) Членовете на Контролната комисия се избират с тайно гласуване. Избрани членове (в това число председател) са първите 5 /пет/ получили най-много гласове, като председател е лицето, получило най-много гласове.

(5) Членовете на Комисия по етика се избират с тайно гласуване. Избрани членове (в това число председател) са първите 7 /седем/ получили най-много гласове, като председател е лицето, получило най-много гласове.

(6) Членовете на Комисия по качество се избират с тайно гласуване. Избрани членове (в това число председател) са първите 7 /седем/ получили най-много гласове, като председател е лицето, получило най-много гласове.

(7) Едно лице не може да бъде избирано за член на повече от един от следните ръководни органи на БФС или на РФК на БФС с изключение на последните три месеца от мандата му, когато се провеждат конгреси и общи събрания за избор на нови членове на постоянните органи на БФС и на РФК на БФС:

 1.   Управителен съвет;
 2.   Контролна комисия;
 3.   Комисия по етика;
 4.   Комисия по качество;
 5.   Комисия по етика и качество.

(8) За членове на Управителния съвет, Контролната комисия, Комисията по етика и Комисията по качество на БФС и в органите на регионалните фармацевтични колегии не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

(9) Мандатът на лице, избрано в централен ръководен орган се прекратява:

 1. по молба на лицето, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до УС;
 2. със смъртта на лицето;
 3. при трайна невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, за които е избрано;
 4. при констатиране на обстоятелства, несъвместими с дейността му.

(10) В случай на намаляване числеността на централен ръководен орган, поради отпадане на член от състава му, съставът се попълва до края на мандата със следващия кандидат, избран и получил от Конгреса най-много гласове.

(11) При провеждане на избор за попълване на овакантена длъжност преди изтичане на мандата или в случаите по ал. 10, избрания кандидат довършва текущия мандат на члена, когото замества.

 

Конфликт на интереси

 

Чл. 29. (1) Членовете на централните органи на БФС не могат да участват при вземане на решение, което се отнася до:

 1.   самите тях;
 2.   техните съпруг или съпруга;
 3.   роднините им по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен;
 4.   лицата, спрямо които те са настойници, осиновени или осиновители;
 5.   лица, спрямо които се намират в трудови правоотношения или други договорни взаимоотношения;
 6.   свързани лица по смисъла на Търговския закон.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, когато член на централен ръководен орган на БФС има личен финансов интерес от вземаното решение.

(3) Главният секретар на УС на БФС не може да работи по трудово или друго правоотношение на друго място, както и да извършва консултантски услуги в областите на фармацевтичния сектор или да участва в управителни или контролни органи на търговски субекти от фармацевтичния сектор.


Сподели

Публикувана на 2014-07-29 16:19:26 | Прочетена: 3397 пъти