Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Членство, права и задължения, раздел I


Раздел I. Членство

 

Чл. 32. (1) Членството в БФС е пълноправно, доброволно и почетно.

 1. Пълноправно членство – притежава магистър-фармацевт, който упражнява дейност като такъв;
 2. Доброволно членство – притежава магистър-фармацевт, който има диплома, но не упражнява дейност като такъв. Членуващите доброволно магистър-фармацевти имат същите права и задължения както останалите, включително относно заплащането на членски внос;
 3. Почетно членство – притежава лице, което има особени заслуги към фармацията в България и е удостоено с подобно членство с решение на УС на БФС.

(2) Членството в БФС възниква с вписването в регистъра на регионалната фармацевтична колегия:

 1. По ал. 1, т. 1 на територията на която магистър-фармацевтът упражнява дейността си;

2. По ал. 1, т. 2 за магистър-фармацевт, който не упражнява професията си, или упражнява дейност извън територията на Република България – по постоянен адрес на територията на Република България.

(3) Вписването в регистъра се извършва от РФК, след подаване на заявление от магистър-фармацевта.

(4) Всеки правоспособен магистър-фармацевт, който приема правилата на този Устав може да подаде заявление до Управителния съвет на РФК, което задължително съдържа следната информация:

 1.   трите имена;
 2.   единния граждански номер, съответно личният номер – за чужденец;
 3.   месторождението, гражданството на лицето и адреса по местоживеене и месторабота.

(5) Към заявлението за вписване се прилагат:

 1.   диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";
 2.   документ за придобита специалност или за научна степен– при наличие на такива;
 3.   документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
 4.   извлечение от регистъра за наложено наказание – при подновяване на членството;
 5.   свидетелство за съдимост;
 6.   разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната – за чужди граждани;
 7.   удостоверение и сертификати за преминати форми на продължаващо обучение в последната 1 /една/ година.

(6) Магистър-фармацевтите, които са граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване и удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по съответния ред на Закона за признаване на професионални квалификации.

(7) Чуждите граждани, извън тези по ал. 6, прилагат към заявлението за вписване и следните документи: удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и удостоверение за признаване на специализация при наличие на такава, издадени от органа по признаването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, удостоверение за успешното полагане на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" и/или буква "б" от Закона за здравето, както и документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на чл. 186, ал. 3, т.1 от Закона за здравето.

 

Чл. 33. (1)Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия проверява наличието на изискванията за вписване на магистър-фармацевта в колегията.

(2) При съответствие с изискванията по ал. 1, вписването се извършва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от подаването на документите.

(3) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия издава удостоверение за извършеното вписване в 14 /четиринадесет/ дневен срок.

(4) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия изпраща заявление до Управителния съвет на БФС за вписване в националния регистър. В срок до 1 /един/ месец Управителният съвет на БФС издава членска карта по образец, утвърден от БФС.

(5) Отказ за вписване в регистъра на регионалната фармацевтична колегия се прави при:

 1.   неспазване на изискванията на закона и този устав;
 2. заличаване на лицето от регистъра на регионална фармацевтична колегия – за срока на наказанието или ако има неплатени задължения към регионална фармацевтична колегия, за удостоверяването на което лицето представя удостоверение от регионалната колегия, в която е членувал.

(6) Отказът по ал. 5 може да се обжалва в 7 /седем/ дневен срок от получаване на съобщението пред Управителния съвет на БФС, който се произнася с решение в едномесечен срок.

 

Чл. 34. (1) В регистъра на регионалната фармацевтична колегия се вписват следните обстоятелства:

 1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;
 2. адреса по местоживеене и месторабота;
 3. номерът и датата на дипломата за завършено висше образование с придобита образователна квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";
 4. специалността, научната степен - номер и дата на дипломата;
 5. наложените наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
 6. уникалния идентификационен номер (УИН) на магистър-фармацевта от националния регистър на магистър-фармацевтите.
 7. други обстоятелства;
 8. магистър-фармацевт, практикуващ постоянно на територията на повече от една РФК, подава заявление за вписване и членува в колегията по свой избор като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай магистър-фармацевтът подава лично в колегиите, които са следващо място на работа, уведомление за работа на територията на съответната РФК, придружено от документите по чл. 32, ал. 5, т. 1 – 5, както и служебна бележка, че е уведомена РФК, където членува, че магистър-фармацевта ще работи на територията на друга РФК;
 9. При промяна на местоработата от района на една РФК в друга, без членството да е прекъсвано, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявлението от лицето.

(2) Лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 4 в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.

(3) Председателят на управителния съвет на съответната регионална фармацевтична колегия уведомява в 10-дневен срок управителния съвет на БФС за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра й.

(4) Управителният съвет на БФС вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.


Сподели

Публикувана на 2014-07-29 16:25:35 | Прочетена: 5128 пъти