Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Членство, права и задължения, раздел II


Раздел II. Права и задължения

 

Чл. 35. Членовете на БФС имат право:

 1. да избират и да бъдат избирани в централните и регионалните органи на БФС;
 2. да се ползват от помощта на БФС при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ за сключване на договори за предоставяне на фармацевтични услуги;
 3. да бъдат информирани за дейността на БФС;
 4. да правят предложения, искания, възражения, протести и др. пред всички органи на БФС във връзка с дейността на Съюза;
 5. на материална помощ съгласно настоящия Устав в случаи на прекратяване на трудовите и гражданските им правоотношения, възникнали при упражняване на професията "магистър-фармацевт", на загубена трудоспособност, както и на материална помощ за семействата им в случай на смърт;
 6. да ползват помощта на БФС за повишаване на квалификацията си;
 7. на достъп до информацията, вписана в регистъра.

 

Чл. 36.       Членовете на БФС са длъжни да:

 1. упражняват своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;
 2. спазват правилата за добра фармацевтична практика;
 3. спазват Устава на БФС, Устава на регионалната фармацевтична колегия и решенията на органите на Съюза;
 4. съдействат за постигане целите на БФС;
 5. уведомяват управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в която членуват, за промените в обстоятелствата, които подлежат на вписване;
 6. плащат редовно членския си внос.

 

Чл. 37. Гражданите на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които извършват дейност при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, са длъжни да спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.


Сподели

Публикувана на 2014-07-29 16:25:56 | Прочетена: 2496 пъти