Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Членство, права и задължения, раздел III


Раздел IIІ.Прекратяване на членството. Изключване на член

 

Чл. 38. (1). Членството на магистър-фармацевт в БФС се прекратява:

  1. при настъпване на смърт или поставяне под запрещение на магистър-фармацевта;
  2. при заличаване от регистъра, за времето на заличаването;
  3. при лишаване от правото да упражнява професията си – за времето на лишаването;
  4. по негово желание с молба, отправена до управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в чийто регистър е вписан, когато преустанови упражняването на професията си;

5.  при загубване на членствените си права от Колегията при забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца, УС на РФК е длъжен да го отпише от регистъра на РФК със статут загубил права.

(2) По искане на член на колегията, който пребивава повече от три месеца в чужбина, членството му в колегията може да бъде спряно с решение на УС на РФК, като до възстановяването на членствените му права същият не дължи заплащане на членски внос.

(3) За възстановяване на членствените права в случаите на прекратяване по ал. 1, т. 2 – 5 и ал. 2 се подава ново заявление, свидетелство за съдимост в оригинал и актуален документ за трудов стаж. В случаите на прекратяване по ал. 1, т. 5 се представя и доказателство за внесения членски внос, който е бил дължим при изключването на члена на колегията. Лицата, които не са упражнявали професията и не са работили като магистър-фармацевт през времето през което не са били членове на колегията, представят и декларация за това обстоятелство като посочват и съответния период.

(4) В седемдневен срок от прекратяване или възстановяване на членството, УС на РФК уведомява БФС, МЗ, РЗИ, РЗОК и работодатели на магистър-фармацевта.


Сподели

Публикувана на 2014-07-29 16:26:16 | Прочетена: 3513 пъти