Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Членство, права и задължения, раздел IV


Раздел IV.Имущество. Набиране и разходване на средства

 

Чл. 39.       Имуществото на Българския фармацевтичен съюз се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, обекти на интелектуална собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане на неговите цели.

 

Чл. 40. Имуществото на Съюза се набира от:

  1.   членски внос – встъпителен и месечен;
  2.   наложени глоби по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
  3.   постъпления от печатни издания;
  4.   дарения и завещания;
  5.   други.

 

Чл. 41. (1) Встъпителният членски внос за БФС е в размер на 20 /двадесет/ лева, от които 30% /тридесет процента/ се превеждат по сметката на УС на БФС.

(2) Месечният членски внос е в размер на не по-малко от 10 /десет/ лева, като сумата от 4 /четири/ лева месечно за всеки свой член, внесъл членския си внос, регионалните фармацевтични колегии превеждат по сметка на УС на БФС, а останалата част остава на разположение на съответната РФК.

(3) Регионалните фармацевтични колегии определят окончателния размер на месечния членския внос, като се съобразяват с разпоредбите на предходната алинея.

(4) Магистър-фармацевтите пенсионери без допълнителни доходи, безработните магистър-фармацевти и тези с трайна нетрудоспособност могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на управителния съвет на съответната регионална фармацевтична колегия.

(5) Управителните съвети на регионалните фармацевтични колегии организират събирането на членския внос и внасят съответните суми по сметката на УС на БФС два пъти годишно – до края на месец януари и до края на месец юли.

(6) Конгресът приема правила за набиране и разходване на средствата на БФС.

(7) Освобождават се от членски внос магистър-фармацевти по майчинство, за една година от месеца на раждането, ако представят копие от акта за раждане на УС на РФК, където членуват.

(8) Освобождават се от членски внос магистър-фармацевти живеещи извън България, ако внесат документи в РФК, от които е видно че членуват и внасят членски внос във фармацевтичната организация на съответната държава на пребиваване.


Сподели

Публикувана на 2014-07-29 16:24:32 | Прочетена: 3139 пъти