Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Открита процедура за прием на заявления за кандидатстване за годишна парична награда на студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”


Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз за четвърта поредна година открива процедура за прием на заявления за кандидатстване за годишна парична награда на студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация” съгласно приетите с решение на Управителния съвет (УС) на Българския фармацевтичен съюз (БФС) „Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за присъждане на ежегодна награда на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”“.

Процедура:

Заявленията се разглеждат от определена от УС на БФС комисия от петима членове на БФС, която има право да покани за събеседване кандидати, ако има такива с еднакви показатели според извършеното класиране или по своя преценка. Победителят се определя чрез обикновено мнозинство от комисията след интервюто при равни други показатели на класиране.

Срок за подаване на документите:

Заявленията, придружени от необходимите документи за кандидатстване за ежегодната награда на БФС се подават в УС на БФС, включително по поща или чрез куриер в периода от 15 до 30 септември 2017 г., вкл.

За повече информация, моля, запознайте се с „Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за присъждане на ежегодна награда на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2017-09-13 09:19:01 | Прочетена: 384 пъти