Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И „ПОС ФАРМА“ АД


На последното заседание на Министерския съвет бе одобрен проект на Меморандум за разбирателство между правителството и търговското дружество „Пос Фарма“ АД. Проектът на Меморандума за разбирателство е между правителството и акционерно дружество, учредено през м. юли 2019 г. с обхват на дейност “търговия на дребно с лекарствени продукти, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество и пр. дейности, незабранени от законите на РБългария” и касае изграждането на виртуален център за контакти с клиенти в гр. София, с цел да “разработи софтуер и специализирано оборудване”, чрез които да обезпечи извършването на продажба на “фармацевтични продукти” посредством “автоматични машини за продажба на медикаменти”.

Във връзка с многобройните запитвания от представители на медиите, както и на магистър-фармацевти от цяла България, относно проекта за Меморандума заявяваме, че независимо от факта, че проектът се отнася до отпускане на лекарствени продукти, контрол по предписанието и отпускането на лекарства и фармацевтични консултации и представлява значима промяна в лекарствоснабдяването, която следва да се обсъжда с всички заинтересовани страни в дух на  консенсус, Българският фармацевтичен съюз (БФС) не е търсен или канен за консултации и становище.

БФС като съсловна организация на българските фармацевти напомня, че към момента мястото за отпускане на лекарствените продукти е регламентирано в чл. 218 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) Търговията на дребно с лекарствени продукти се извършва само в аптеки и дрогерии“. В дрогериите се отпускат само лекарствени продукти без рецепта, а в аптеките - всички разрешени за употреба лекарствени продукти. Допускат се изключения описани в чл.232, само „когато в населеното място няма аптека“ и в тези случаи лекарства могат да се получават, съхраняват и продават САМО от лекари и лекари по дентална медицина, които са получили разрешение за това по специално определен ред.

Към момента в чл. 234, ал.1 от ЗЛПХМ е въведен принципът, че продажбата на лекарствени продукти чрез автомати е забранена, освен на лекарствени продукти, посочени в списък, определен в Наредба 28 от 2008 за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. За да се осигури безопасност на пациентите в този списък попадат само лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание (без рецепта).

Този ред е установен, за да може да се гарантира безопасността на хората, които приемат лекарства и да се осигури рационална употреба на лекарствата, тъй като те са особен вид продукти, които могат да помогнат, но и могат да навредят.

Поради оскъдната налична информация за този грандиозен проект на Меморандум за разбирателство, на който е отдаден приоритет, значимостта му за обществото и съществуващите рискове от неспазването на горецитираните разпоредби, Българският фармацевтичен съюз ще използва правото си по Закона за достъп до обществената информация и ще зададе на Министерския съвет следните въпроси:

- Потърсено ли е мнението на Министерството на здравеопазването и/или Изпълнителната агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването?

- Проектът съобразен ли е с настоящото законодателство в сферата на лекарствата – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и подзаконовите нормативни актове, според които автомати за продажба на лекарства могат да бъдат разположени само на територията на аптеки?

- Как ще се осигури съответствието на отпускането на лекарствени продукти с правилата за Добрата фармацевтична практика, които са нормативно установени и как магистър-фармацевтите ще контролират предписаното и отпуснатото? Това е дейност, която не може да се осъществява от автомати.

 

Категорично заявяваме, че новите технологии следва да са в полза на фармацевтичните консултации и в полза на пациентите. Фармацевтичната грижа не бива да се свежда само до управление на софтуер и продажба с автомати.

Настояваме приоритетните проекти в областта на здравеопазването да бъдат в съответствие със законодателната рамка, стандартите за фармацевтично обслужване, интересите и здравето на пациентите. Реализацията на тези проекти следва да се обсъжда с всички заинтересовани страни в сектора.

 

Проф. Асена Сербезова, дф

Председател

Български фармацевтичен съюз

 

 

 


Сподели

Публикувана на 2020-09-25 10:51:59 | Прочетена: 1269 пъти
МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

| АрхивВиж повече