Анкексът по договора на аптеките с НЗОК е обнародван в Държавен вестник


Анкексът по договора на аптеките с НЗОК е обнародван в Държавен вестник, бр. 62/27.07.2021 г.

Основните промени:

- Националната здравноосигурителна каса вече ще може да извършва контрол по изпълнение на договора до 1 година преди подписването на анекс (от 01.08.2020 г.), а не както беше досега от преди 1 година от подписването на договора (от април 2018 г.).

 

§ 1. В чл. 50 ал. 2 се изменя така:
„(2) Процедурите за контрол по договора се прилагат и при констатирани нарушения по изпълнението на настоящия договор между страните за изминал период до една година от сключване на настоящото допълнително споразумение.“

 

- Въвежда се електронната услуга на НЗОК за информиране относно последно предписание и изпълнение по конкретни диагнози на пациента (електронна рецептурна книжка).

 

Член 53б се изменя така:
„Чл. 53б. (1) Всички издадени до 31.05.2021 г. на хартиен носител рецепти за лекарствени продукти се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност при спазване на изискванията на § 3 и 4 от ПЗР към Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 37 от 2021 г.).
(2) Издадените електронни предписания за лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се изпълняват по реда на глава седма от Наредба № 4 от 2009 г. и действащите към момента на отпускане Условия и ред за сключване на договори.
(3) Всички издадени на хартиен носител рецепти за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели се изпълняват по досегашния ред.
(4) Електронни предписания за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели се изпълняват по реда на глава седма от Наредба № 4 от 2009 г. и съгласно действащите към момента на отпускане Условия и ред за сключване на договори.“
7. Член 53в се отменя.
8. Създава се чл. 53г:
„Чл. 53г. (1) При изпълнение на електронно предписание на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели магистър-фармацевтът от 1.07.2021 г. чрез електронна услуга, реализирана в аптечния софтуер, получава информация за предписаните и изпълнени рецепти на ЗОЛ. Електронната услуга предоставя информация за pегистрационен номер на лечебно заведение, издало рецепта; УИН на лекар/заместник/нает, издал рецептата; дата на издаване на рецепта; МКБ код, за който се предписва лекарствен продукт, медицинско изделие или храна за специални медицински цели; НЗОК код на лекарствен продукт, медицинско изделие или храна за специални медицински цели; предписано количество на лекарствен продукт, медицинско изделие или храна за специални медицински цели; дата на изпълнение на рецепта; отпуснато количество лекарствен продукт, медицинско изделие или храна за специални медицински цели.
(2) Достъпът до услугата по ал. 1 се осъществява с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден на магистър-фармацевт, работещ в аптеката по договор с НЗОК, и чрез въвеждане на НЗОК код на аптеката (съгласно сключения с НЗОК договор).
(3) При изпълнение на електронно предписание за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели данните за изпълнението не се вписват от магистър-фармацевта в хартиената рецептурна книжка.
(4) Магистър-фармацевтът отпуска лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели само за диагнози (МКБ код), които са активни в електронната рецептурна книжка към датата на изпълнение на рецептата.“
 
 
 

Сподели

Публикувана на 2021-09-10 13:36:23 | Прочетена: 1251 пъти