Във връзка със забавяне на плащанията от страна на НЗОК към аптеките


Във връзка със забавяне на плащанията от страна на НЗОК към аптеките, за отчетен период 01.06 – 15.06.2023г., ви информираме за следното:

  1. За да бъдат изплатени дължимите суми е необходимо те да бъдат заверени от действащ управител на НЗОК. След изтичане на правомощията на временно изпълняващия длъжността Управител на НЗОК - Д-р Йорданка Пенкова и до обнародването на закон за удължаване на нейните правомощия, плащанията към всички договорни партньори на НЗОК, в това число и аптеките, няма как да бъдат осъществени. Обнародването на закона се очакваше да стане с днешния брой 62 на ДВ /21.07.2023г./, но за съжаление това не е факт. Следващото издание на ДВ е на 25.07.2023г., което означава, че ако законът бъде обнародван, дължимите суми могат да бъдат изплатени не по-рано от 26-ти юли.
  1. Като се отчете факта, че аптеките са страна по договорите с НЗОК ви напомняме, че изпълнителите по сключените с НЗОК индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, диетични храни и медицински изделия имат право да претендират лихва за забава като вид обезщетение за неизпълнение на задълженията от страна на НЗОК за плащане в определения 30-дневен срок по договора. За целта приложено изпращаме типов образец на покана до РЗОК, която всеки изпълнител може да ползва при желание от негова страна. След получаване на пълното плащане за отчетен период 01.06 – 15.06.2023г., следва да изчислите броя дни забава. Дните забава се броят считано от 21.07.2023г. (вкл.) до деня (вкл.) предхождащ, деня на плащането. След което следва да въведете дължимата сума в онлайн калкулатор за изчисляване на лихвата (прилагам линк - http://www.calculator.bg/1/lihvi_zadaljenia.html), като изберете опцията "законна лихва". Полученият размер (цифром и словом) на законната лихва се въвежда в текста на поканата. Поканата се разпечатва, подписва и се поставя печат на дружеството, след което се входира в общото деловодство на РЗОК, като следва да поискате на вашия екземпляр входящ номер. Поканата може да се изпрати към РЗОК и чрез системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/.

Независимо, че размерът на лихвите за забава може да варира в голям диапазон от десетина до няколко стотин лева и да не е особено голям, имате възможност да защитите правата си като договорни партньори на НЗОК.

Все пак, преди да предявите претенциите си, следва да имате предвид, че в случая се касае за забава на плащането по причини, независещи от НЗОК, а не поради виновно поведение на същата. В случай на отказ от страна на НЗОК за изплащане на законна лихва, ще трябва да потърсите правата си по съдебен ред.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-07-21 16:05:38 | Прочетена: 1554 пъти