Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


В ДВ бр. 90/15.11.2019 г. е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба №4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г.; Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; доп., бр. 95 от 2018 г. и бр. 68 от 2019 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3а:
„§ 3а. В срок една година от влизане в сила на наредбата лекарствените продукти, съдържащи трамадол в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества, се предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Навсякъде в наредбата думата „репуб­ликанския“ се заменя с „държавния“.
§ 3. В Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол (обн., ДВ, бр. 49 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2010 г., бр. 37 и 104 от 2013 г., бр. 68 от 2014 г. и бр. 68 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието на заключителната разпоредбата се изменя така:
„Преходни и заключителни разпоредби“.
2. Създава се § 1:
„§ 1. В срок една година от влизане в сила на наредбата за лекарствени продукти, съдържащи трамадол в комбинация и в количества до 50 мг за дозова единица и 1,25 % при неделими продукти, не се изисква разрешително за внос и износ, издадено по реда на чл. 47 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“
3. Досегашният параграф единствен става § 1а.
Министър: Кирил Ананиев

 

Наредбата влиза в сила 3 дни от нейното публикуване в Държавен вестник или считано от 18 ноември 2019 г. (понеделник).


Сподели

Публикувана на 2019-11-27 08:37:59 | Прочетена: 1110 пъти