Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


За аптеките работещи с НЗОК


До всички магистър-фармацевти, работещи по договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК

Уважаеми колеги, магистър-фармацевти,

Както всички знаете, част от последния Договор с НЗОК/РЗОК е Раздел V, който гласи: „Условия, ред и срокове за отчитане и заплащане“. Този раздел урежда електронното отчитане на договорните партньори – търговци на дребно с лекарствени продукти. Разписаната процедура за електронно отчитане е в сила от влизането в действие на Договора, с изключение на електронната фактура, която е електронен финансово – отчетен документ и ще замести финансовия отчет, който до 15.10.2019г. се представя на хартиен носител.

Чл. 62 от „Други разпоредби“ гласи:

Чл. 62. (1) Изпълнителят подава финансово-отчетните документи по чл. 17 на хартиен носител до 15.10.2019 г. съгласно приложения № 1, 2, 3 и 4.

(2) Изпълнителят получава нотификация чрез профила си в информационната система на НЗОК за приетия финансово-отчетен документ по ал. 1.

(3) Отчетните документи по ал. 1 се подписват от ръководителя на аптеката и се подпечатват с печата на аптеката с изключение на финансовия отчет, който се подписва от законния представител на изпълнителя или от упълномощено от него лице.

Съгласно алинея (1) след 15.10.2019г. не се подават на хартиен носител финансово отчетни документи – финансов отчет и спецификация към него. След 15.10.2019г. аптеките следва да се отчитат с електронна фактура, генерирана от софтуера, обслужващ работата с НЗОК/РЗОК.

Освен отчитането с електронна фактура важен нов момент е изискването за промяна в XML – файла. Същият е публикуван на портала на НЗОК и е валиден за всички подадени след 01.10.2019г. аптечни файлове.

Съгласно XSD схемата на отчетния файл, за всеки отпуснат и отчетен към НЗОК лекарствен продукт следва в програмата и в електронния отчетен документ да е отразен задължително партидния номер.

Напомняме на всички колеги, че следва да спазват новия формат на отчитане. Условие за плащане на изпълнителя е точното и правилното попълване на документите съгласно настоящия договор. В тази връзка следва своевременно да се информирате, от вашия доставчик на аптечен софтуер, дали е инсталирана необходимата последна версия на аптечната програма с която работите, както и за инструкции относно начина на работа с последните промени в софтуера на аптеката.


Сподели

Публикувана на 2019-11-27 08:35:45 | Прочетена: 1171 пъти