Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Обнародвана е Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти


Днес в ДВ бр. 68/27.08.2019 г. (http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces) има обнародвани изменения в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, които влизат в сила от днес и касаят сроковете за изпълнение на рецептурни бланки за лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК.

Въвежда се нормативно правилото, че срокът за изпълнение на отделни отрязъци от рецептурна бланка обр. МЗ - НЗОК № 5А е в зависимост на датата на предходното отпускане.

Въвежда се правило, че „при наличие на предписания на повече от една рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК № 5 по приложение № 6 и образец МЗ – НЗОК № 5А по приложение № 7) с предписания за различен брой дни рецептите се изпълняват на датата на най-късия срок, но не по-малко от 25-ия ден.“

Променя се и чл. 15:

Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2019 г., в сила от 27.08.2019 г.) Лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин и фенобарбитал в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества, се предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни.

В тази връзка ви уведомяваме, че от текста е отпаднало изключението за всички лекарствени продукти, съдържащи Tramadol в комбинация с други ЛП. Към момента в България регистрираните комбинации са Tramadol с Paracetamol в следните ЛП:

-          Paratramol, Film coated tablet, 37,5 mg/ 325 mg, mg, Pack: 10 (Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (PL), Полша);

-          Paratramol, Film coated tablet, 37,5 mg/325 mg, -, Pack: 30 (Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (PL), Полша)

-          Tramadol Combo, Film coated tablet, 37.5 mg/325 mg, -, Pack: 20 (Stada Arzneimittel AG, Германия)

-          Tramadol Combo, Film coated tablet, 37.5 mg/325 mg, -, Pack: 30 (Stada Arzneimittel AG, Германия)

-          Skudexa, Film coated tablet, 75 mg/25 mg, -, Pack: 10 (Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург)

-          Doreta, Film coated tablet, 75 mg / 650 mg, -, Pack: 10 (KRKA, d.d., Словения)

-          Doreta, Film coated tablet, 75 mg / 650 mg, -, Pack: 30 (KRKA, d.d., Словения)

-          Doreta, Coated tablet, 37,5mg/ 325mg, -, Pack: 10 (KRKA, d.d., Словения)

-          Doreta, Film coated tablet, 37,5mg/ 325mg, -, Pack: 30 (KRKA, d.d., Словения)

-          Doreta SR, Prolonged release tablet, 75 mg/ 650 mg, -, Pack: 10 (KRKA, d.d., Словения)

Промяната в Наредбата автоматично означава, че посочените лекарствени продукти трябва да се изписват и отпускат на специална рецептурна бланка в съответствие със Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)

При липса на допълнителни инструкции от МЗ/РЗИ за действията, които следва да предприемат аптеките, препоръчваме:

-          Всички аптеки, които разполагат с наличности от тези ЛП и нямат лицензия за търговия с ЛП, съдържащи наркотични вещества, да преустановят тяхното отпускане!

-          Аптеки, които имат лиценз за търговия с ЛП, съдържащи наркотични вещества, следва да прехвърлят количествата от описаните по-горе продукти в Регистъра на аптеката за отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и да съблюдават изискванията на ЗКНВП при тяхното отпускане.


Сподели

Публикувана на 2019-09-12 16:04:27 | Прочетена: 1035 пъти