Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Европейски фармацевти призовават за намаляване на въздействието на лекарствените продукти върху околната среда


След публикуването на комюнике на Европейската комисия на тема „Стратегически подход на Европейския съюз към фармацевтичните продукти в околната среда“ през март 2019 г., европейските фармацевтите препотвърждават своята ангажираност за намаляване и предотвратяване на въздействието на фармацевтичните продукти върху околната среда.

Президентът на Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) Михал Билиняк каза: „Фармацевтите в цяла Европа споделят растящите тревоги във връзка с отрицателните ефекти, които фармацевтичните продукти могат да причинят върху околната среда и съответно върху здравето на хората и животните. Като медицински специалисти те са в позиция да повишават осведомеността на обществото, да насърчават рационалната употреба и надлежното обезвреждане на лекарствени продукти и да предоставят информация за по-екологични лекарствени продукти, когато такава информация е налице.

За намаляване и предотвратяване на въздействието на фармацевтичните продукти върху околната среда PGEU призовава:

1. Страните-членки, в тясно взаимодействие с Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата (EMA):

a. Да предприемат действия за повишаване на осведомеността относно рационалната употреба на лекарства и събирането на отпадъци, свързани с лекарствени продукти.

b. Да изготвят указания и информационни материали за здравните специалисти относно рационалната употреба на лекарствени продукти.

c. Да разгледат възможността за включване в програмите за обучение на студенти по фармация и за продължаващо професионално развитие теми, свързани с рискове за околната среда или чрез околната среда, като част от подхода „Едно здраве“ (“One Health” Approach).

d. Да разработят и да гарантират прилагането на стандарти за екологично качество за лекарствени продукти, като мярка за насърчаване на по-екологично производство.

e. Да осигурят необходимото финансиране за водеща роля на фармацевтите при обезвреждането и събирането на отпадъци от лекарствени продукти, когато такава специална организация е въведена.

f. Да намаляват отпадъците от неизползваеми лекарствени продукти чрез максимално съобразяване на количествата предписван лекарствен продукт с продължителността на лечението.

2. Призовава се Европейската комисия:

a. Да гарантира, че мерките за намаляване на риска за околната среда от лекарствените продукти не застрашават независимата клинична преценка на здравните специалисти на основание опазване на общественото здраве.

b. Да насърчава обмена на най-добри практики между страните-членки в областта на мерките срещу неблагоприятното въздействие на лекарствените продукти върху околната среда.

c. Да финансира и насърчава повече изследвания в области, в които понастоящем не е достатъчно познанието за възможното неблагоприятно въздействие на лекарствените продукти върху околната среда, както и за връзките между наличието на антимикробни средства в околната среда и развитието и разпространението на антимикробната резистентност.

d. Да насърчава дейности в трети страни, в които за емисии на лекарствени продукти в околната среда от производствени или други източници се подозира, че допринасят за разрастването на антимикробната резистентност в световен план.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2019-11-18 09:05:48 | Прочетена: 679 пъти