Представители на БФС в междуведомствени съвети, комисии и други органи


Висш съвет по фармация
Функции
- разглежда и прави предложения по основните насоки и приоритети в областта на фармацията;
- дава становища при изработването на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с фармацията;
- участва и консултира разработването на списъци с лекарства във връзка с прилагане на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ) и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
- участва и дава становище за проучванията на лекарствената употреба и изготвянето на критерии за оценка рационалността на употребата на лекарства;
- прави мотивирано предложение за издаване на разрешения или отказ за издаване на разрешения за откриване на аптеки по реда на чл. 73, ал. 2 ЗЛАХМ;
- прави предложения за закриване на аптеки в случаите по чл. 109, ал. 1 ЗЛАХМ;
- прави предложение за издаване или отнемане на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
- дава становища за цени на приготвяни в аптеките екстемпорални лекарствени форми;
- разработва основните принципи на Добрата фармацевтична практика и ги предлага на министъра на здравеопазването за одобрение;
- дава становище за фармацевтичното образование и следдипломната квалификация на фармацевтичните кадри и прави препоръки за тяхното подобряване;
- дава становище и обсъжда програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствата;
- дава становище относно участието на фармацевтични кадри в разработването и решаването на национални екологични проблеми;|
- следи развитието на фармацевтичната наука и практика в други страни и дава становище за внедряване на положителния опит в нашата страна.

Състав
Висшият съвет по фармация се състои от 15 членове - петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз, двама представители на Националната здравноосигурителна каса и по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища. Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.
В състава на Висшия съвет по фармация задължително се включва най-малко един правоспособен юрист.

Представители на БФС във Висшия съвет по фармация:
    1. Маг.-фарм. Анжела Мизова
    2. Маг.-фарм. Велина Григорова
    3. Маг.-фарм. Венелин Сапунаров
    4. Маг.-фарм. Асена Сербезова
    5. Маг.-фарм. Любима Бургазлиева

 

Комисия по прозрачност към МС
Правомощия
Комисията по прозрачност е орган, пред който могат да се обжалват решенията на Комисия по цените на лекарствените продукти.

Състав
Съставът на Комисията по прозрачност се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. В нея задължително се включват представители на Министерството на здравеопазването, на ИАЛ, на НЗОК, на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз и на организации на пациентите и фармацевтичната индустрия.
Лице, което е член на Комисията по прозрачност, не може да бъде и член на Комисия по цените на лекарствените продукти.
Министерският съвет определя с правилник условията и реда за работа на Комисията по прозрачност

Представители на БФС в Комисия по прозрачност към Министерски съвет:
    1. Маг.-фарм. Светослав Крумов

 

Висш медицински съвет
Функции
Висшият медицински съвет е консултативен орган към министъра на здравеопазването, който обсъжда и дава становища по:
- приоритетите на Националната здравна стратегия;
- етични проблеми на медицината и биомедицината;
- законопроекти и проекти на нормативни актове на Министерския съвет в областта на здравеопазването и от компетентността на министъра на здравеопазването;
- доклада на министъра на здравеопазването по чл. 5, ал. 2 от Закона за здравето;
- годишния проектобюджет на здравеопазването;
- научните приоритети в областта на медицината и денталната медицина;
- годишния прием на студенти и специализанти от професионална област „здраве-опазване" и критериите за определяне на учебните бази за провеждане на студентско и следдипломно обучение по чл. 91 и 92 от Закона за лечебните заведения;
- видовете специалности от професионална област „здравеопазване";
- други въпроси, определени в нормативен акт или предложени от министъра на здравеопазването.

Състав
Висшият медицински съвет се състои от петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския лекарски съюз, трима представители на Българския зъболекарски съюз, трима представители на Българския фармацевтичен съюз, трима представители на Националната здравноосигурителна каса, един представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и по един представител на Националното сдружение на общините, на всяко висше медицинско училище и на Българския Червен кръст.
Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.

Представители на БФС във Висшия медицински съвет:
    1. Маг.-фарм. Димитрия Стайкова
    2. Маг.-фарм.
Тодор Найденов
    3. Маг.-фарм.
Антон Вълев

 

Експертен съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти към изпълнителния директор на ИАЛ
Правомощия
Съветът е консултативно звено, което изготвя становища и прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за подобряване на достъпа на населението до лекарствени продукти. Съветът дава становище по заявленията за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Състав
Съставът на Експертния съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти се определя със заповед от изпълнителния директор на ИАЛ, съгласувана с министъра на здравеопазването. Той задължително включва трима представители на Българския фармацевтичен съюз, по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища и четирима представители на ИАЛ.
Не могат да бъдат членове на експертния съвет лица, които са собственици, членове на управителни и контролни органи на търговски дружества или еднолични търговци с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти, съдружници или акционери, които притежават над 5% от капитала на търговски дружества с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти или работят на трудов договор в тези дружества.

Представители на БФС в Експертния съвет по търговия на дребно с ЛП към ИАЛ:
    1. Маг.-фарм. Светослав Крумов - зам. председател на експертния съвет
    2. Маг.-фарм. Венелин Сапунаров
    3. Маг.-фарм. Станислав Георгиев

  

Експертна група за договаряне на условията и реда за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти

Представители на БФС в Експертната група:  

1. Маг.-фарм. Анжела Костадинова Мизова

2. Маг.-фарм. Валентин Петков Петков

3. Маг.-фарм. Димитрия Петрова Стайкова

4. Маг.-фарм. Стефан Стоянов Минков

5. Маг.-фарм. Йордан Любенов Славчев

6. Маг.-фарм. Вергиния Лазарова

7. Маг.-фарм. Маргарита Ангелова Грозданова

8. Маг.-фарм. Ростислав Борисов Курдов

9. Маг.-фарм. Светослав Андреев Крумов

  

Експертен съвет по реклама към Изпълнителна агенция по лекарствата

Представители на БФС:   

1. Маг.-фарм. Мая Йотова

 

Комисията за признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия и/или на специалност в областта на здравеопазването.

Представители на БФС:   

1. Маг.-фарм. Димитър Маринов

 

Комисията за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България

Представител на БФС:   

1. Доц. Христина Лебанова

 

Консултативен съвет по акредитация на лечебните заведения.

Представител на БФС:   

1. Маг.-фарм. Велина Григорова

 

 


Сподели

Публикувана на 2023-06-28 12:59:53 | Прочетена: 2994 пъти