Конгрес на БФС


Конгресът на БФС е най-големият национален орган на БФС и се състои от представители (делегати) на регионалните му колегии.

Всеки представител в конгреса се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 10 членове. Конгресът на БФС се свиква на редовни заседания веднъж на три години и на извънредни заседания.

Конгресът на БФС е компетентен орган който:

1. приема, изменя и допълва устава на организацията;

2. приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и за обнародване в "Държавен вестник";

3. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по етика; председателя и членовете на комисията по качество по ред, определен в устава;

4. приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия, на комисията по етика и на комисията по качество;

5. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;

7. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на организацията.

 


Сподели

Публикувана на 2021-02-22 09:25:21 | Прочетена: 4415 пъти