Публикуваха Условия и ред в Държавен вестни, брой 30 от 04.04.2023 г.


Колеги, 

Публикувани са Условия и ред в Държавен вестник, брой 30 от 04.04.2023 г.

Целият текст можете да видите на сайта на НЗОК и в ДВ.

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ, бр. 109 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2023 г.,)

Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз чрез своите представители, определени на основание чл. 45, ал. 17 от Закона за здравното осигуряване, съответно с Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-105 от 28.09.2022 г. и решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, съгласно Протокол № 139 от 8.09.2022 г. приемат следния акт: Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продук­ти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, наричани за краткост „Условия и ред“:

 •  1. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Настоящите Условия и ред са със срок на действие от 1.04.2023 г. до 30.09.2023 г.“.

2. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“.

 •  2. (1) В НЗИС се създават контроли, предложени и описани от НЗОК и предоставени на МЗ, във връзка с реализиране на същите в системата преди отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ.

(2) Контролите по ал. 1 се съгласуват с БФС, след което се публикуват на интернет страница на НЗОК.

(3) В случай на необходимост контролите по ал. 1 се актуализират по реда на ал. 2.

(4) Срокът за техническа реализация на контролите по ал. 1 е не по-късно от 1.07.2023 г.

 •  3. (1) В срок от два месеца след реализацията в НЗИС на посочените в § 2, ал. 1 контроли се извършва проверка за правилното им функциониране в НЗИС.

(2) В срока по ал. 1 БФС и НЗОК съвместно извършват оценка на правилното функциониране на въведените контроли в НЗИС.

 •  4. След изтичане на срока по § 3, ал. 1 и въвеждане на контролите по § 2 в НЗИС се извършват всички проверки съгласно публикуваните контроли.
 •  5. След изтичане на срока по § 3, ал. 1 и въвеждане на контролите по § 2 в НЗОК се извършват всички останали проверки.
 •  6. При осигурена техническа възможност в НЗОК се извършва проверка във връзка с чл. 28, ал. 4.
 •  7. След срока по § 3 отчетени електронни предписания, които не съответстват на изискванията в § 4 и 5 и не съответстват на информацията, подадена от аптеката в НЗИС, не се заплащат от НЗОК и се извършва проверка. В случай че отчетените електронни предписания съответстват на изискванията в § 4 и 5 и на информацията, подадена от аптеката в НЗИС, предписанията се заплащат от НЗОК.
 •  8. Изпълнителят не отпуска на ЗОЛ лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални цели за домашно лечение, които не отговарят на изискванията на контролите по § 4 и 5. Изпълнителят насочва ЗОЛ за ново предписание, ако е възможно, към съответния лекар, издал електронното предписание.
 •  9. Националната здравноосигурителна каса прилага разпоредбите на § 2 до 8 съобразно посочените в тях срокове, като до 1.07.2023 г. се прилага досегашният ред.
 •  10. В приложение № 3 (Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 53 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“:

а) в т. 1 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“;

б) в т. 2 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“.

2. Създават се преходни и заключителни разпоредби, които съдържат текстовете от § 2 до 9 от Условията и реда.

 •  11. Действието на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели се удължава чрез подписване на допълнително споразумение до сключване на нов договор, но не по-късно от 30.09.2023 г. Образецът на допълнително споразумение е в приложение към настоящите Условия и ред за сключване на договори.
 •  12. Допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дребно с лекарствени продукти влизат в сила от 1.04.2023 г. – за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото изменение и допълнение на Условията и реда за сключване на договори. Допълнителните споразумения следва да бъдат подписани в срок до 15.04.2023 г.
 •  13. Сключените преди влизане в сила на настоящите Условия и ред договори с търгов­ците на дребно се прекратяват считано от 16.04.2023 г., ако търговецът не е сключил допълнително споразумение за удължаване срока на договора си.
 •  14. При неподписване на допълнително споразумение в срок до 15.04.2023 г. се сключва срочно допълнително споразумение за периода от 1.04.2023 г. до 15.04.2023 г., след което договорът се счита за прекратен.
 •  15. Настоящите Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК влизат в сила от 1.04.2023 г.

За НЗОК:

Милена Цонева

София Георгиева

Зоя Вълева

Вирджиния

Вълкова

Кирил

Обрешков

Ваня Илиева

Евгения

Стойчева

Лъчезара Манева

Сашо Ганов

За БФС:

маг.-фарм. Димитър Маринов

маг.-фарм. Светослав

Крумов

маг.-фарм. Валентин Петков

маг.-фарм. Маргарита

Грозданова

маг.-фарм. Димитрия

Стайкова

маг.-фарм. Анжела Мизова

маг.-фарм. Вергиния Лазарова

маг.-фарм. Йордан Славчев

маг.-фарм. Ростислав Курдов

 

Приложение към § 11

към Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № ………..……/……………

ЗА ОТПУСКАНЕ НА

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК

Днес, …………. 202... г., в гр. ..............................

между НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул. Кри-
чим № 1, БУЛСТАТ: 121858220, представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от ................................ – директор на Районна здравноосигурителна каса – гр.          ,

седалище и адрес на РЗОК: гр. .............................. ,

ул. ............................... № ……, тел.: ...................... ,

факс: ….………………., e-mail: ................................. ,

наричана за краткост по-долу „възложител“ – от една страна,

и ...................................................................................... ,

(наименование на търговеца/клона на чужде­странния търговец/европейското дружество, вид на търговеца, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти)

представляван от ........................................................

(имена по документ за самоличност)

в качеството му на ..................................................... ,

ЕИК ................................................................................ ,

Банкова сметка: .......................................................... ,

Банка: ............................................................................ ,

BIC ................................................................................. ,

IBAN ............................................................................... ,

открита на името на: ..................................................

Тел.: ................................/факс: ............................... ,

e-mail: .........................., притежаващ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека №/дата ......................................................... ,

издадено от ..................................................................

Адрес на аптеката:

област ......................, община ................................. ,

населено място: гр./с. ............................................... ,

ул. ……………………………………………………… №        ,

тел.: ………………………………………., факс: ..... ,

ръководител на аптеката:

маг.-фарм. .................................................................... ,

(имена по документ за самоличност)

УИН на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката

Адрес за кореспонденция (на търговеца): .............

..........................................................................................

Тел.: ……………………………….………, факс: ......

E-mail: …………………………, моб. телефон: .......

Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ...............

......................................................................................... ,

наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ – от друга страна,

на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС изменения и допълнения в образец на типов договор – приложение № 3 от Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от договора,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат следните изменения и допълнения на посочените по-долу клаузи от договора:

1. В чл. 53 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“:

а) в т. 1 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“;

б) в т. 2 думите „31.03.2023 г.“ се заменят с „30.09.2023 г.“.

2. Създават се преходни и заключителни разпоредби със следното съдържание:

 •  1. (1) В НЗИС се създават контроли, предложени и описани от НЗОК и предоставени на МЗ, във връзка с реализиране на същите в системата преди отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ.

(2) Контролите по ал. 1 се съгласуват с БФС, след което се публикуват на интернет страница на НЗОК.

(3) В случай на необходимост контролите по ал. 1 се актуализират по реда на ал. 2.

(4) Срокът за техническа реализация на контролите по ал. 1 е не по-късно от 1.07.2023 г.

 •  2. (1) В срок от два месеца след реализацията в НЗИС на посочените в § 1, ал. 1 контроли се извършва проверка за правилното им функциониране в НЗИС.

(2) В срока по ал. 1 БФС и НЗОК съвместно извършват оценка на правилното функциониране на въведените контроли в НЗИС.

 •  3. След изтичане на срока по § 2, ал. 1 и въвеждане на контролите по § 1 в НЗИС се извършват всички проверки съгласно публикуваните контроли.
 •  4. След изтичане на срока по § 2, ал. 1 и въвеждане на контролите по § 1 в НЗОК се извършват всички останали проверки.
 •  5. При осигурена техническа възможност в НЗОК се извършва проверка във връзка с чл. 22, ал. 4.
 •  6. След срока по § 2 отчетени електронни предписания, които не съответстват на изискванията в § 3 и 4 и не съответстват на информацията, подадена от аптеката в НЗИС, не се заплащат от НЗОК и се извършва проверка. В случай че отчетените електронни предписания съответстват на изискванията в § 3 и 4 и на информацията, подадена от аптеката в НЗИС, предписанията се заплащат от НЗОК.
 •  7. Изпълнителят не отпуска на ЗОЛ лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални цели за домашно лечение, които не отговарят на изискванията на контролите по § 3 и 4. Изпълнителят насочва ЗОЛ за ново предписание, ако е възможно, към съответния лекар, издал електронното предписание.
 •  8. Националната здравноосигурителна каса прилага разпоредбите на § 1 до 7 съоб­разно посочените в тях срокове, като до 1.07.2023 г. се прилага досегашният ред.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

........................................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.........................................

ДИРЕКТОР НА РЗОК:

.........................................

(подпис на представителя и печат на изпълнителя)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

..........................................

ЮРИСКОНСУЛТ:

.........................................

РЪКОВОДИТЕЛ
НА АПТЕКАТА:

.........................................

(подпис на ръководителя на аптеката и печат на аптеката)

 

2015


Сподели

Публикувана на 2023-04-07 15:11:19 | Прочетена: 411 пъти