NB! за работещите с НЗОК относно Указания на НЗОК от 01.06.2023


Уважаеми, колеги!

На 01.06.2023 г. РЗОК са изпратили до аптеките, имащи договор с касата, Указания за работа с електронни протоколи (РД-16-28/01.06.2023 г.).

Съгласно УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК

Чл. 3. Представителите на НЗОК и на БФС, определени по реда на чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, издават съвместно всички указания, инструкции и други актове към търговците на дребно на лекарствени продукти по тълкуването и прилагането на Условията и реда.

Чл. 18. (1) Възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ електронните предписания, задължителните номенклатури и формата на отчетните електронни документи и указанията, предвидени по Наредба № 4 и Наредба № 10.

и според Договора (Приложение 3 на Условия и ред)

Чл. 4. При изпълнение на предмета на настоящия договор изпълнителят ползва аптечен софтуер, който отговаря на изискванията на НЗОК, публикувани на интернет страницата на НЗОК. Изискванията към аптечния софтуер се определят съвместно от представителите на НЗОК и БФС.

Чл. 12. (1) Възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ електронните предписания, задължителните номенклатури и формата на отчетните електронни документи и указанията, предвидени по Наредба № 4 и Наредба № 10.

Всички указания, инструкции и други актове (включително изискванията към аптечния софтуер) свързани с работата на аптеките с НЗОК СЕ ДОГОВАРЯТ с представителите на БФС. Изпратените Ви от РЗОК Указания НЕ СА договорени, съгласувани и подписани с БФС. Може би поради това тези „Указания“ НЕ са публикувани на сайта на НЗОК в раздела за аптеките (https://www.nhif.bg/bg/medicine_food/drugstores).

Описаните в Раздел IX. на „Указанията“ дейности в аптеки при работа с Е-протоколНЕ са задължителни за аптеките.

„Електронната услуга“ на НЗОК за проверка на коректност на данните в т.1 на същия раздел НЕ е задължителна, въпреки императивния тон на изказа!

Не сте длъжни да правите проверка на протокола през ПИС на НЗОК (e-proto-pis) и това не е условие за плащане или отказ от заплащане на предписанието.

Има договорена и действаща в момента система от предупреждения (warning) за актуалността на данните при изпълнения на електронните предписания в НЗИС, която Ви предупреждава, когато има грешки или нередности по електронните предписания.

 

С уважение:

Димитър Маринов

Председател на УС на БФС

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-06-02 13:28:40 | Прочетена: 843 пъти