Ръководство за магистър-фармацевти, ръководители на преддипломен стаж в аптека на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Фармация“


Настоящото ръководство е прието с решение на Комисията по качество на БФС - Протокол  230(35)/24.01.2018г. и е одобрено с Протокол 103/11.02.2018г. от редовно разширено заседание на УС на БФС.

Провеждането на шестмесечен преддипломен стаж в аптека е основно изискване за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) в професионално направление (ПН) фармация, съгласно Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и Директива 2013/55/ЕО за нейното изменение, както и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър", приета с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2005 г.

Провеждането на преддипломен стаж в аптеката и статута на стажант фармацевтите са уредени съгласно чл.22, ал.5 на Наредба 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти на Министъра на здравеопазването и Правилата за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите на Български фармацевтичен съюз.

С ръковоството и формулярите към него може да се запознаете от прикачените файлове

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2024-01-19 12:04:35 | Прочетена: 31357 пъти