ИЗВЪНРЕДНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК ПЛОВДИВ


На основание чл.12, ал.1, т.1 от Устава на РФК на БФС – гр. Пловдив, УС на РФК на БФС - гр.Пловдив свиква извънредно Отчетно-изборно общо събрание на Колегията, което ще се проведе в град Пловдив на 25 януари 2020 г. от 10,00 часа в гр.Пловдив, Хотел „Интелкооп“ – ул. „Константин Нунков“ № 13а, при следния дневен ред:

 1. Отчети за дейността на Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по етика и качество за периода - 30.03.2013 г. – 25.01.2020 г.;

 2. Финансов отчет за периода - 30.03.2013 г. – 25.01.2020 г. и проект за бюджет на Колегията за 2020 г.;

 3. Обсъждане отчетните доклади, гласуване на решение за приемането им и освобождава от отговорност на членовете на управителните органи за дейността им за периода - 30.03.2013 г. – 25.01.2020 г. и гласуване на бюджет на Колегията за 2020 г.;

 4. Избор на нов състав на УС, КК и КЕК на РФК на БФС-гр. Пловдив;

 5. Разни.

  Регистрацията на делегатите за участие в общото събрание ще започне в 09:00 часа пред заседателната зала. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.

  Материалите свързани с провеждането на Общото събрание ще намерите на сайта на Колегията – http://www.rfk-plovdiv.com/news/

  Напомняме на членовете на Колегията, че след изменението на ЗСОМФ (обн. ДВ, бр.64 от 13.08.2019 г.) Общите събрания на РФК се състоят от избраните за това делегати, които и имат право да гласуват на тях. На ОС на РФК могат да присъстват и всички редовни членове на Колегията, дори да не са делегати, но не могат да участват в гласуванията.

  С оглед обявения за насроченото ОС дневен ред – избор на нов състав на органите на РФК – напомняме и че всеки редовен член на РФК може да бъде избиран в тези органи, независимо от това дали сам е или не е делегат на ОС на РФК. Ето защо, ако редовен член на РФК – Пловдив желае да бъде номиниран и избиран в органите на Колегията следва да присъства лично на насроченото извънредно отчетно-изборно ОС.

  От УС на РФК на БФС – гр.Пловдив

 

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 27.12.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-12-27 13:11:36 | Прочетена: 2022 пъти