Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Отчетно-изборно събрание на РФК-Варна


ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА РФК – ВАРНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.10.2019 Г. ОТ 12:00 ЧАСА В ЮНАШКИЯ САЛОН НА АДРЕС: ГР. ВАРНА, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №1 ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Отчетен доклад за дейността на РФК Варна.

Докладва: маг.фарм.Р.Пехливанова

т. 2. Годишни отчети на председателите на Комисията по етика и качество и Контролна комисия.

Докладват: Председателите на комисиите

т. 3. Освобождаване от отговорност на УС на РФК-Варна.

т. 4. Избор на председател и членове на Управителния съвет на РФК-Варна.

т. 5. Избор на Председател и членовена контролната комисия на РФК-Варна.

т. 6. Избор на Председател и членове на комисията по етика и качество на РФК– Варна.

т. 7. Избор на делегати за предстоящия конгрес на БФС.

т. 8. Приемане на промени в Устава на РФК-Варна, във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г.

Докладва: маг.фарм.Р.Пехливанова

т. 9. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 13:00 ч. с присъстващите членове, при условие, че същите са не по-малко от половината от общия брой на делегатите на общото събрание.

Настоящата покана и материалите за Общото събрание са предоставени на разположение на членовете на РФК-Варна в офиса на РФК Варна и на електронните пощи на всички членове на РФК Варна.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 13.09.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-09-13 11:21:02 | Прочетена: 486 пъти