Общо събрание на РФК-Разград


Уважаеми магистър-фармацевти,
членове на Регионална фармацевтична колегия - Разград,
 
Във връзка с взето решение от Контролната комисия на БФС на 20.11.2019 г. и на основание на ЗСОМФ, Контролната комисия на БФС:

 

На основание чл.14, ал.2, т.3 във връзка с чл.21, ал.5 и §15, ал.2 от Заключителни разпоредби на ЗСОМФ, свиква извънредно заседание на общото събрание на РФК на БФС Разград на 10 декември 2019г. от 18:30 ч.в Библиотеката на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД,

при следния дневен ред:

  1. Избор на делегати на РФК на БФС Разград за Конгрес на БФС;
  2. Разни.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019г., на Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия могат да присъстват всички членове на колегията, но в гласуването участват само предварително избраните делегати.

На основание чл.23, ал.2 от ЗСОМФ при липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което ще се проведе на същото място с присъстващите на заседанието делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на общото събрание.

 

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 21.11.2019г.

 


Сподели

Публикувана на 2019-11-21 13:58:40 | Прочетена: 993 пъти