Събрание за избор на делегати за ОС и Общо събрание на РФК София-Столична на 26.01.2023 г.

Място на провеждане: София, НДК, зала 6
Дата: 2023-01-26
Начален час: 17:00
Край: 2023-01-26 20:00
Категория: Събрания на РФКПОКАНА
Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична на основание чл. 21, ал. 1 от ЗСОМФ свиква  общо събрание на РФК София-столична, което ще се проведе на 26 януари 2023 г. (четвъртък) от 17:00 часа в зала 6 на НДК гр.София при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.    Избор на редовни делегати за Общо събрание (ОС) на РФК София-столична;

ПОКАНА
Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична на основание чл.21, ал. 2 и чл. 25, т.7 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и чл.8, ал. 2 от Устава на колегията, свиква редовно годишно Общо събрание на РФК София-столична, което ще се проведе на 26 януари 2023 г. (четвъртък) от 18:00 часа в зала 6 на НДК гр.София при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.    Приемане на Правилник за избор и освобождаване на делегати за ОС на РФК София-столична;
2.    Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на РФК София-столична, отчет на Комисията по етика и качество, отчет на Контролната комисия;
3.    Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия за периода на извършване на дейност;
4.    Избор на председатели и членове на органите на РФК София-столична;
5.    Приемане на процедура за нарушилите ЗСОМФ магистър-фармацевти, невписани в регистъра на БФС;
6.    Избор на делегати за VII Редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС;
7.    Вземане на решение считано от януари 2023г. сумите, заплащани на основание чл. 40, ал. 4 от Устава на РФК София-столична за публикуване в Държавен вестник, да бъдат разходвани за подпомагане на тежко болни членове на колегията.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., в гласуването на общото събрание на РФК имат право да участват само предварително избраните делегати. Участието в общото събрание може да бъде само лично. Регистрацията на участниците в Общото събрание ще започне в 16:30 часа. Общото събрание ще започне в 17:00 часа за избор на делегати за ОС. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.
С уважение,
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.